Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10248, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.10.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt, bivirkninger og interaksjonsrisiko ved Glucoboss Balance

Dato for henvendelse: 30.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10248, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient i 60-årene med diabetes mellitus type 2 bruker helsekostproduktet Glucoboss Balance. Lege ønsker informasjon om effekt, bivirkninger og eventuelle interaksjonsproblemer med dette produktet. Det er ønskelig å få pasienten over på reseptbelagte antidiabetika. Pasienten har kjent koronarsykdom og bruker kandesartan (Atacand), acetylsalisylsyre (Albyl-E) og simvastatin.

SVAR: RELIS er ikke kjent med Glucoboss Balance utover det som angis på nettet. Vi har ved søk i litteraturen heller ikke funnet studier eller kilder som omtaler bruk av dette produktet. Det foreligger imidlertid flere studier som har undersøkt ulike potensielle helseeffekter av de ulike bestanddelene som Glucoboss Balance oppgis å inneholde (1).

Om Glucoboss Balance
Glucoboss Balance markedsføres av Herba Plus AS. I følge opplysninger på internett skal Glucoboss Balance angivelig virke regulerende på blodsukker og insulin samt forebygge insulinresistens, regulere blodtrykk og øke fettforbrenningen. I tillegg oppgis det å være vanndrivende, virker mot stress, demper sultfølelsen og øker energien generelt. Anbefalt døgndose er 2 kapsler daglig og innholdsstoffer, angitt i mengde pr kapsel, er 500 mg fiskeprotein, 250 mg kanel, 50 mg kakaoekstrakt og 40 mikrogram krom. I tillegg er det tilsatt gelatin, kalsiumfosfater og magnesiumsalter av fettsyrer (2).

Effekt og sikkerhet
De påståtte helseeffektene produktet angis å ha på blant annet blodsukkernivået og blodtrykk er ikke dokumentert. Det er publisert studier som indikerer at kanel og krom kan redusere fastende blodglukose, insulinnivået og HbA1c i tillegg til å øke insulinsensitiviteten hos pasienter med type 2 diabetes. Det er imidlertid også publisert en rekke studier som ikke har vist dette (1a,b). En av utfordringene ved tolkning av resultater fra slike studier er variasjonen i hvilke produkter som er brukt.

Generelt er det lite dokumentasjon tilgjengelig om sikkerhet, bivirkninger og risiko for interaksjoner mellom legemidler og kosttilskudd/naturmidler. Fravær av eller mangelfull dokumentasjon er imidlertid ikke ensbetydende med at bivirkninger eller interaksjoner ikke eksisterer. Det finnes også eksempler på at naturmidler kan inneholde andre stoffer, legemidler eller forurensninger, utover det som er angitt fra produsenten, da produktene ikke er underlagt samme krav til sikkerhet og dokumentasjon som legemidler.

Et oppslagsverk angir at kakaopreparater potensielt kan redusere blodtrykket hos hypertensive og normotensive pasienter, og dermed teoretisk kan øke risikoen for hypotensjon når det brukes i kombinasjon med legemidler som senker blodtrykket. Teoretisk kan også kakao øke risikoen for blødninger når det brukes sammen med legemidler som virker platehemmende og på koagulasjonen (1b).

Det er også knyttet bekymring til at inntak av store mengder kanel som inneholder kumarin kan være levertoksisk. Lavere mengder kanel kan også forårsake leverproblemer hos personer med underliggende leversykdom (1a).

Dersom pasienten bruker Glucoboss Balance og det viser seg at han fortsatt har behov for behandling av sin diabetessykdom, er det mye som tyder på at Glucoboss Balance ikke har tilstrekkelig effekt. I så tilfelle vil vi tilråde bruk av legemidler med dokumentert effekt fremfor Glucoboss Balance.

KONKLUSJON
RELIS har ikke funnet dokumentasjon på effekt, sikkerhet og bivirkninger ved bruk av Glucoboss Balance. Generelt er det begrenset med dokumentasjon for naturmidler og den dokumentasjonen som eventuelt foreligger er basert på studier av enkeltdroger eller enkeltbestanddeler av en droge. Virkningen av det sammensatte produktet er dermed ofte uforutsigbar. Prinsipielt anbefaler vi forsiktighet ved bruk av naturmidler i kombinasjon med legemidler, spesielt for legemidler som brukes mot alvorlig sykdom og der konsekvensen av suboptimal behandling kan være stor.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. a) Cinnamon, b) Cocoa, c) Chrome. http://www.naturaldatabase.com/ (Søk 27. oktober 2015).
  2. 2. Herba Plus AS. Glucoboss Balance. http://www.5code.eu/se/art/glucoboss-balance.php (27. oktober 2015)