Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10287, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.11.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sorbitol som søtningsmiddel ved samtidig bruk av polystyrensulfonat

Dato for henvendelse: 18.11.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10287, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I produktinformasjonen til polystyrensulfonat (Resonium-Calcium) står det at bruk av sorbitol (som legemiddel) ikke anbefales av fare for tarmnekrose, som kan være fatalt. Farmasistudent på apotek lurer på hva som er mekanismen bak denne bivirkningen? En pasient har sagt at han har fått beskjed av lege om at små mengder med sorbitol (tyggis, pastiller, etc) er greit å ta i løpet av dagen når man går på polystyrensulfonat. Stemmer dette? Er det en øvre grense på sorbitolinntaket?

SVAR: Tilfeller av gastrointestinal stenose, intestinal iskemi med påfølgende komplikasjoner som nekrose og perforasjon, har vært rapportert ved bruk av polystyrensulfonat (Resonium-Calcium) (1). Preparatomtalen angir ingen frekvens, men tarmnekrose må anses som en sjelden bivirkning av polystyrensulfonat (1-3). Mange av tilfellene av tarmnekrose er sett ved samtidig administrasjon av polystyrensulfonat og sorbitol, men hvorvidt det er polystyrensulfonat alene eller kombinasjonen med sorbitol som gir denne bivirkningen er ikke avklart (3-4).

Polystyrensulfonat kan gi forstoppelse som potensielt kan være alvorlig. For å redusere dette problemet har polystyrensulfonat vært gitt enten sammen med sorbitol som et lakserende middel, eller blandet med sorbitol i klyster. Det var først i etterkant av at denne praksisen ble lansert, at de alvorlige gastrointestinale bivirkningene med tarmnekrose ble rapportert. Konsentrasjonene av sorbitol som ble brukt var høye, og etter hvert ble kombinasjonspreparater med polystyrensulfonat og 70 % sorbitol fjernet fra markedet (3).

Mekanismen bak tarmnekrose ved bruk av polystyrensulfonamid og sorbitol er ikke kjent. Sorbitol har vært nevnt som en mulig risikofaktor da dyrestudier har antydet at sorbitol kan skade slimhinner i tarmen, gi vasospasme, forverring av inflammasjon og muligens også vaskulær skade (3-4). Risikofaktorer for utvikling av gastrointestinale skader under behandling polystyrensulfonat, med eller uten sorbitol, er blant annet kronisk nyresykdom, terminal nyresvikt, gjennomgått organtransplantasjon og postoperativ status (3).

Konsentrasjonene av sorbitol brukt som lakserende middel eller i klyster er mye høyere enn når sorbitol brukes som søtningsmiddel. Utover at preparater med 70 % sorbitol er fjernet fra markedet kan vi ikke finne en øvre grense for tillatt sorbitolinntak ved samtidig bruk av polystyrensulfonamid. Preparatomtalen fraråder for øvrig samtidig bruk av sorbitol og polystyrensulfonamid på generelt grunnlag (1).

KONKLUSJON
Alvorlige tilfeller av gastrointestinale bivirkninger, inkludert tarmnekrose, er rapportert ved bruk av polystyrensulfonamid og sorbitol i kombinasjon. Hvorvidt det er polystyrensulfonat alene eller kombinasjonen med sorbitol som gir denne bivirkningen er ikke avklart. Bruken av sorbitol i denne sammenhengen er hovedsakelig som et lakserende middel. Det er derfor ikke grunn til å forvente at inntak av normale mengder produkter med sorbitol som søtningsmiddel, er problematisk hos pasienter som bruker polystyrensulfonamid.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Resonium-Calcium. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 26. februar 2014).
  2. 2. Watson MA, Baker TP et al. Association of prescription of oral sodium polystyrene sulfonate with sorbitol in an inpatient setting with colonic necrosis: a retrospective cohort study [Abstract]. Am J Kidney Dis 2012; 60(3): 409-16.
  3. 3. Harel Z, Harel S et al. Gastrointestinal adverse events with sodium polystyrene sulfonate (Kayexalate) use: a systematic review. Am J Med 2013; 126(3): 264.e9-24.
  4. 4. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Medicines Complete. Sorbitol. http://www.medicinescomplete.com/ (Sist oppdatert: 4. august 2014).