Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 10385, RELIS Vest

Publisert: 17.12.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

HPV-vaksine til menn

Dato for henvendelse: 17.12.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 10385, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Allmennlege lurer på om det er anbefalt å vaksinere menn mot humant papillomavirus (HPV) med vaksinen Gardasil dersom de ønsker det?

SVAR: Effekten av HPV-vaksinen Gardasil hos menn i alderen 16 til 26 år har vært vurdert i en placebokontrollert, dobbeltblindet, randomisert klinisk fase III- studie som inkluderte totalt 4055 deltakere (1). Kunnskapssenteret har utredet rutinemessig bruk av HPV- vaksine til gutter, og utredningen baseres i hovedsak på denne studien. Ved gjennomgangen fant man at vaksine mot HPV beskytter mot kjønnsvorter forårsaket av HPV 6, 11, 16 og 18 blant menn i alderen 16 til 26 år. På grunn av kort observasjonstid og for få rapporterte hendelser er det foreløpig for tidlig å si om vaksinen også er effektiv mot forstadier av kreft. For undergruppen menn som har sex med menn (MSM) så man imidlertid en antydning til reduksjon i risikoen for forstadier til analkreft (AIN). Etter 3 års observasjonstid var det ikke rapportert om alvorlige bivirkninger etter HPV-vaksinering av menn. Utredningen konkluderte med at det foreløpig foreligger for lite og dårlig dokumentasjon til å anbefale rutinevaksinasjon (2). Etter en helseøkonomisk analyse ble det heller ikke vurdert som kostnadseffektivt ut fra dagens vaksinepris (3).

The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) sine oppdaterte retningslinjer fra 2015 anbefaler HPV-vaksine rutinemessig for gutter opp til 12 år, og for menn opp til 21 år som ikke tidligere har blitt vaksinert. For MSM eller immunsupprimerte gjelder anbefalingene opp til og med 26 år. For øvrige anbefales «permissive use» opp til og med 26 år. Med «permissive use» menes det at vaksinen er anbefalt, men at anbefalingen ikke er tilstrekkelig for rutinevaksinasjon. ACIPs anbefalinger baseres på data om vaksinens effektivitet på kjønnsvorter og forebygging av AIN i MSM, samt vaksinens sikkerhetsdata (3,4).

KONKLUSJON
Studier har vist at HPV- vaksinering av gutter/menn er effektivt mot forekomsten av kjønnsvorter. På grunn av kort observasjonstid er foreløpig er for tidlig å si noe om effekten mot forstadier av kreft. Rutinevaksinering er ikke funnet å være kostnadseffektivt, og vaksinering av gutter er ikke implementert norske retningslinjer. HPV-vaksinering av menn ansees imidlertid som trygt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Gardasil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 4. august 2014).
  2. 2. Juvet LK, Sæterdal I. Effect of HPV-vaccination of boys. Report from Kunnskapssenteret. No 1-2015.
  3. 3. Jiménez E, Torkilseng EB et al. Cost-effectiveness of HPV-vaccination of boys aged 12 in a Norwegian setting. Report from Kunnskapssenteret. No 2- 2015.
  4. 4. Castle PE, Cox JT et al. Recommendations for the use of human papillomavirus vaccines. Version 39.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 10. desember 2015).
  5. 5. Petrosky E, Bocchini JA Jr et al. Use of 9-valent human papillomavirus (HPV vaccine: updated HPV vaccination recommendations of the advisory committee on immunization practices. MMWR Morb Mrtal Wkly Rep 2015 27; 64 (11): 300-4.