Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10633, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.03.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Nesespray med azalastin/flutikason ved samtidig katarakt

Dato for henvendelse: 18.03.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10633, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør vedrørende en kunde med grå stær skal begynne med azalastin/flutikason (Dymista) nesespray. Er det forholdsregler ved denne kombinasjonen?

SVAR: Mulige systemiske effekter av kortikosteroider som flutikason inkluderer blant annet katarakt (grå stær) og glaukom. Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig hvis de brukes i høye doser over lang tid (1).

I preparatomtalen til Dymista er det angitt at katarakt er rapportert som en svært sjelden bivirkning og at nøye overvåking er påkrevet hos pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt (1).

KONKLUSJON
På grunn av at katarakt er en mulig systemisk bivirkning av flutikason nesespray bør pasienter med katarakt overvåkes etter oppstart med Dymista.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Dymista. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 7. oktober 2015).