Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10653, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.04.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ipratropiumbromid i behandling av akutt astma hos barn

Dato for henvendelse: 01.04.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10653, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra legevakt. Er det noen grunn til at ipratropiumbromid (Atrovent) ikke skal gis til barn, og/eller er det en nedre aldergrense for bruk i behandling av akutt astma hos barn? GINA (Global initiative for asthma) gir anbefalinger for bruk av ipratropiumbromid til barn. Behandling med ipratropiumbromid inngår per i dag ikke i den aktuelle legevaktens retningslinjer.

SVAR: Det er ikke funnet beskrevet begrensninger for bruk av ipratropiumbromid (Atrovent) med hensyn til alder. Ved behandling av barn kan ipratropiumbromid vurderes lagt til ved manglende effekt av beta-2-agonist alene, i følge både GINA (ved moderat til alvorlig forverring av astma) og den norske Akuttveileder i pediatri (ved alvorlig akutt astmaanfall og livstruende akutt astma) (1,2). Det er ikke klare anbefalinger for hvilken alder dette gjelder fra, men GINA refererer til en Cochrane-utredning fra 2013 som inkluderte studier på barn fra 18 måneder til 18 år (1,3). Doseringsanbefalinger for ipratropiumbromid finnes for barn fra 1 måneds alder i British National Formulary for Children (4).

Utfyllende informasjon fra norsk Akuttveileder i pediatri, GINA og BNF for children ble formidlet til spørsmålsstiller sammen med kontaktinformasjon til en pediatrisk lungelege ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

KONKLUSJON:
I diskusjon med spørsmålsstiller ble det konkludert med at ipratropiumbromid (Atrovent) ikke har en plass i behandlingen av barn på legevakt med kort avstand til sykehus, som var det aktuelle i dette tilfellet. Ved alvorlig astma eller dårlig effekt av beta-2-agonist vil barnet bli innlagt på barneavdeling ved sykehus.

Referanser
  1. 1. GINA (Global initiative for asthma). Global strategy for asthma management and prevention (Sist oppdatert 2015). http://ginasthma.org
  2. 2. Akuttveileder i pediatri. Akutt astma bronkiale (Sist revidert: 2012). http://www.helsebiblioteket.no/
  3. 3. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev 2013; 8: CD000060.
  4. 4. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children. Ipratropium bromide. (Sist oppdatert februar 2016) www.legemidlertilbarn.no