Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11087, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.09.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fabry og sentralstimulerende

Dato for henvendelse: 21.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11087, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En dame i 20-årene utredet med DIVA og har ADD. Indisert å prøve sentralstimulerende midler. Har Fabry sykdom - en sjelden arvelig stofskifteforstyrrelse. Hva med medisiner? Kan hun bruke sentralstimulerende midler? Fra en psykiater.

SVAR: Fabry sykdom er en arvelig stoffskifteforstyrrelse som gir opphopning av fettstoffer, blant annet i karendotel. Pasienter med Fabry sykdom har økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag.

Sentralstimulerende midler for behandling av ADHD er sett å øke blodtrykk og hjerterytme i noe grad ved bruk i alle aldersgrupper. Likevel er nytten av behandling i mange tilfeller vurdert til å være større enn ulempen ved behandling av hjertefriske pasienter med ADHD (1).

Nyere studier om kardiovaskulær risiko ved bruk av ADHD-medisiner har i grove trekk gitt betryggende resultater. Det kan likevel ikke utelukkes en mindre risiko. Det er også uklart hvordan risiko vil være hos pasienter som i utgangspunktet har økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) opprettholder derfor sine anbefalinger om forsiktighet ved forskrivning av stimulantia til pasienter med alvorlig hjertesykdom eller underliggende sykdom som kan forverres av økning i blodtrykk eller hjerterytme. Pasienter som behandles med ADHD-midler bør monitoreres for endringer i hjertefrekvens og blodtrykk (2).

Vi har tidligere fått spørsmål om en ung jente med Fabry sykdom og nevropatiske smerter, og ADHD. Pasienten brukte både Lyrica (pregabalin) og Concerta (metylfenidat), og spørsmålet gjaldt interaksjoner (3). Dette gjenspeiler at pasienter med lidelsen vanligvis tilbys samme behandling som andre ved indikasjon, noe som ble bekreftet etter diskusjon med en lege med spesialkompetanse på sykdommen (4).

Referanser
  1. 1. Martinez-Raga J, Knecht C et al. Risk of serious cardiovascular problems with medications for attention-deficit hyperactivity disorder. CNS Drugs 2013;27:15-30.
  2. 2. FDA Drug Safety Communication: Safety Review Update of Medications used to treat Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in adults. http://www.fda.gov/DrugSafety/ucm279858.htm (Oppdatert:: 12. desember 2011).
  3. 3. RELIS database 2014; spm.nr. 3530, RELIS Nord-Norge.
  4. 4. Overlege. Avdeling for medisinsk genetikk. Haukeland universitetssykehus. Pers. medd. (21. september 2016).