Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11091, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.09.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hyperkeratose og sprekkdannelse i håndflaten ved bruk av desogestrel

Dato for henvendelse: 22.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11091, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Angivelig en måned etter oppstart med desogestrel (Cerazette) fikk en pasient hyperkeratose og sprekkdannelse i håndflaten. Pasienten hadde disse plagene i over et år. Behandling med steroidkrem ble forsøkt, uten at dette hadde effekt. Etter at pasienten seponerte desogestrel, forsvant utslettet. Legen spør om dette er en kjent bivirkning av desogestrel.

SVAR: Blant bivirkninger relatert til hud- og underhudssykdommer, er utslett sammen med urtikaria og erythema nodusom oppført som sjeldne bivirkninger i preparatomtalen til Cerazette. Type utslett blir ikke nærmere beskrevet (1).

Ved søk i bivirkningsdatabaser finner vi ikke at det er meldt om lignende reaksjoner som i det aktuelle tilfellet (2, 3). Søk i medisinsk litteratur for øvrig avdekket heller ikke informasjon om hyperkeratose som bivirkning av desogestrel.

VURDERING
Hyperkeratose eller sprekkdannelse i håndflatene er ikke en kjent bivirkning av desogestrel. Det kan likevel ikke utelukkes at pasientens plager skyldes desogestrel, og vi oppfordrer at tilfellet meldes RELIS som en mistenkt bivirkning.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cerazette. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 25. mars 2016).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 20. september 2016).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 21. september 2016).