Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11247, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.11.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-sprøyte og mellomblødninger

Dato for henvendelse: 23.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11247, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Helsesøster spør angående kvinne i 20-årene som bruker p-sprøyte (Depo-Provera). Hun plages med mye mellomblødninger, særlig rett før ny injeksjon. Hun har fått injeksjon hver 2. måned med mål om mindre blødninger, men dette har liten effekt. Kvinnen røyker.

SVAR: Blødningsforstyrrelser er kjent ved bruk av p-sprøyte, spesielt det første halvåret (1). Etter ett års bruk opplever i underkant av halvparten av brukerne amenore. Likevel er blødningsforstyrrelser en hyppig årsak til at kvinner slutter med p-sprøyte (2).

En rekke farmakologiske tiltak er forsøkt i behandling av blødningsforstyrrelser av rene progestogenpreparater, med lovende resultater. Selv om den enkelte kvinne vil kunne oppleve bedring av blødningsforstyrrelsene, er ingen av tiltakene godt nok dokumentert til å kunne anbefales rutinemessig (3).

Metodebok i seksuell helse fra Sex og Samfunn foreslår å forkorte intervallet mellom p-sprøyter ved plagsomme blødningsforstyrrelser (1). Dette er allerede forsøkt i det aktuelle tilfellet uten effekt. Tillegg av østrogen er ett annet tiltak. Tanken er at østrogenet skal stabilisere og bygge opp det atrofiske endometriet som rene progestogenpreparater kan gi. Basert på gjennomførte studier angir UpToDate at 2 mg østradiol eller østradiolplaster 0,1 mg/24 t kan forsøkes i 1-2 uker. Alternativt kombinerte p-piller i 10-20 dager. Sistnevnte tiltak har ikke vært spesifikt studert ved blødningsforstyrrelser av p-sprøyte, men tiltaket kan i følge UpToDate likestilles med tillegg av rene østrogener (2). Før oppstart må det utelukkes infeksjon som årsak til blødningsforstyrrelsene samt mulige kontraindikasjoner mot bruk av østrogener (2, 4).

RELIS har tidligere omtalt tillegg av p-piller ved blødningsforstyrrelser av p-stav. Oppsummert kan p-pille brukes i 1-3 måneder. Dette har nødvendigvis ikke en langvarig effekt, men anbefalingen er likevel å ikke fortsette utover 3 måneder. P-pille kan gis kontinuerlig eller ved bruk av pillefri uke innimellom. Ved valg av kombinerte p-piller er de som inneholder etinyløstradiol og levonorgestrel (Microgynon/Oralcon/Vilora) førstevalget siden de gir lavest risiko for trombose. Til tross for sparsom dokumentasjon og midlertidig varighet, er hjelp for å regulere blødningsforstyrrelsene viktig da dette kan hindre at sikkert prevensjonsmiddel som p-stav eller p-sprøyte fjernes (4).

KONKLUSJON
Blødningsforstyrrelser er vanlig ved bruk av p-sprøyte, men de fleste opplever bedring innen ett år. Flere tiltak er forsøkt ved plagsomme blødningsforstyrrelser, men dokumentasjonen er sparsom. Utover kortere intervall mellom injeksjonene kan tillegg av østrogen/kombinerte p-piller forsøkes dersom underliggende infeksjon og kontraindikasjoner mot østrogen er utelukket.

Referanser
  1. 1. Sex og samfunn. Metodebok for seksuell helse 2016 http://emetodebok.no/ (Lest: 21. november 2016).
  2. 2. Edelman A, Kaneshiro B. Management of unscheduled bleeding in women using contraception. Version 32.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. august 2016).
  3. 3. Abdel-Aleem H, d'Arcangues C et al. Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin only contraceptives. Cochrane Database Syst Rev 2013; (10):CD003449.
  4. 4. RELIS database 2016; spm.nr. 10496, RELIS Vest. (www.relis.no)