Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11349, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.01.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Oral candida og dosering av flukonazol

Dato for henvendelse: 02.01.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11349, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Fluconazole 150 mg, Dssn: 1 kapsel 1 gang i uken i 4 uker. Behandling oral candida med tydelige symptomer som smerter og gult/hvitt belegg i munnen. Hvilke kilder sier at dette er tilfredsstillende dosering av flukonazol? Pasient er en voksen kvinne født i 1957. Pasienten blir også behandlet for diabetes mellitus type 2, høysnue, og hypertensjon. Fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Flukonazol har et stort distribusjonsvolum og har god penetrasjon til ulike vev.

Plasma halveringstid for flukonazol er ca 30 timer. Hovedeliminasjonsveien er via nyrene, og ca. 80 % av den administrerte dosen gjenfinnes som uendret legemiddel i urinen. Flukonazolclearance er proporsjonal med kreatininclearance, og dosereduksjon anbefales ved nedsatt nyrefunksjon og hos eldre. Den lange plasmahalveringstiden er grunnlag for enkeltdosebehandling av vaginal candidiasis og dosering én gang/dag og én gang/uke for andre indikasjoner (1).

Flukonazol 150 mg en gang i uken (ikke godkjent dosering i Norge) kan være effektivt ved f.eks. ved soppinfeksjoner i munnhulen ut fra bekvemmelighets- og prismessige årsaker ifølge en brosjyre fra Kreftforeningen (2). Denne type dosering er også prøvd som behandling/profylakse ved andre sopplidelser enn candida (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diflucan. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 19. november 2015).
  2. 2. Kreft og fordøyelsesplager. Informasjon til helsepersonell. Kreftforeningen 2012: 32. https://kreftforeningen.no/globalassets/brosjyrer/temaer/kreft-og-fordoyelsesproblemer.pdf. Besøkt 20. desember 2016.