Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11458, RELIS Vest

Publisert: 08.02.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fersk fennikel til gravide og ammende

Dato for henvendelse: 08.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11458, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør i forbindelse med de nye advarslene som er kommet mot fennikelte og estragol, om hvordan det er med fersk fennikel. Er det slik at man også må være forsiktig med å innta den kjøpt fra frukt- og grøntdisken, og skal fraråde den til gravide og ammende?

SVAR: Anbefalingene om bruk av fennikel er utarbeidet av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA), og er ikke nye, men publisert allerede i 2007 (1). RELIS har nylig omtalt anbefalingene og konkludert med at te med fennikel ikke bør gis til småbarn. Fennikel inneholder blant annet estragol som er vist å ha gentoksiske og karsinogene egenskaper. Risikoen ser ut til å være doseavhengig og er påvist i dyrestudier der det er gitt store doser. Det er ikke avklart om, eller i hvilken grad, det er risiko for toksisitet ved eksponering for lave doser hos mennesker (2).

Det finnes ingen studier på bruk av fennikel, verken fersk eller i form av naturmedisin, til gravide og ammende. Fennikkelolje og alkoholekstrakter av fenikkel er spesifikt ikke anbefalt til gravide og ammende. Med bakgrunn i usikkerheten rundt hvorvidt det er trygt med lave doser estragol og hvorvidt de aktive stoffene i fennikel skilles ut i brystmelk, har EMA konkludert med at kvinner som er gravide eller ammer bør eksponeres for estragol i minst mulig grad (3). I hvilken grad dette betyr at en bør avstå fra å innta fersk fennikel som gravid eller ammende er noe uklart, men et forbruk bør uansett være lavt til moderat. Andre kilder er mer bastante og fraråder bruk av fennikel til gravide og ammende på grunn av lite data. Fennikel har for øvrig GRAS-status (Generally Recognized As Safe) i USA (4).

Det er for øvrig Mattilsynet som har ansvaret for å gjøre vurderinger rundt bruk av ulike næringsmidler, og de har foreløpig ikke omtalt fennikel spesielt når det gjelder bruk hos gravide og ammende.

KONKLUSJON
Fennikel inneholder estragol som i høye doser i dyrestudier er vist å ha gentoksiske og karsinogene egenskaper. Risikoen ved eksponering for lave doser estragol hos mennesker er ikke kjent. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler derfor blant annet at gravide og ammende bør eksponeres for estragol i minst mulig grad. Hvilken betydning dette har for inntak av fersk fennikel er ikke omtalt, men det kan synes fornuftig å holde et eventuelt inntak lavt eller moderat.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 6433, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Westergren T, Havnen GC. Fennikelte bør ikke gis til spebarn med kolikk. https://relis.no/content/4815/ (Publisert: 30. januar 2017)
  3. 3. European Medicines Agency. Committee on herbal medicinal products (HMPC). Assessment report on foeniculum vulgare miller. http://www.ema.europa.eu (Publisert: 21. februar 2008)
  4. 4. Natural Medicines Comprehensive Database. Fennel. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 30. desember 2015).