Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 118, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.09.1995

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Utslett og trimetoprim-sulfonamid

Dato for henvendelse: 21.09.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 118, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hvor lang tid tar det før en kan forvente at et utslett pga. Bactrim (trimetoprim+sulfonamid) forsvinner? Hva kan man gjøre for å dempe evt. kløe? Henvendelse fra en farmasøyt som hadde vært i kontakt med en 80 år gammel kvinnelig pasient som har fått Bactrim pga. en bronkitt. Hun har fått utslett over hele kroppen og feber. Etter 3 dager fikk hun tilsyn av lege som seponerte Bactrim, og startet behandling med Rovamycin (spiramycin). Etter 5 dager er utslettet uforandret.

SVAR: Allergiske reaksjoner, spesielt fra huden er de vanligste bivirkningene av sulfonamider (1).

Kutane reaksjoner ved behandling med trimetoprim-sulfametoxazol er sett hos ca. 3.0 % av pasientene. Den vanligste kutane reaksjon er generalisert makulopapuløst exantem. Dette forsvinner vanligvis ved avskalling av huden, (noen ganger med postinflammatorisk hyperpigmentering) etter 2 uker. Videre har man observert mer alvorlige hudreaksjoner som eksfoliativ dermatitt, toksisk epidermal nekrolyse (Lyell`s syndrome) og erythema nodosum. En alvorlig, potensiell fatal form for erythema nodosum assosieres med lesjoner i hud og mukøse membraner og kalles Steven-Johnsons syndrom. Alvorlige kutane reaksjoner er sett hos 1-3 av 100 000 brukere av preparatet (2, 3).

En privatpraktiserende hudspesialist mente at et eksantem pga. trimetoprim-sulfa kan bestå uforandret i mer enn 5 dager. Dersom kvinnen er allment påvirket kan det ligge en mer alvorlig reaksjon til grunn som f.eks. vaskulitt og pasienten bør da rådføre seg med behandlende lege.

Hudavd. Haukeland Sykehus opplyser at det fortsatt kan være mulig at utslettet i dette tilfellet skyldes trimetoprim-sulfa, selv om det på dette tidspunkt burde begynne å forsvinne. Imidlertid skal en være oppmerksom på at det ikke behøver å være et vanlig legemiddelutslett, men at kan være en vaskulitt eller Steven Johnsens syndrom. Sistnevnte ville i såfall gi smertefulle sår på slimhinner, først og fremst leppe/munn. Dersom vaskulitt kan det være indisert med behandling med prednison.Videre er det sett alvorlige bivirkninger av trimetoprim-sulfa behandling som f.eks agranluocytose, slik at dersom kvinnen er alment dårlig bør hun undersøkes av lege med bl.a. en hematologisk status. Et kasus (3) beskriver en 69 år gammel mann behandlet med trimetoprim-sulfa for bronkitt som fikk utslett, feber og som utviklet en necrotiserende vaskulitt. Pasientens feber og hudreaksjon forsvant spontant i løpet av 3 uker, men andre laboratorie- og kliniske funn persisterte i 2 måneder.

Behandling av kutane legemiddelreaksjoner er seponering av medikamentet. Antihistaminer vil neppe forkorte reaksjonen, men kan lindre kløe. Ved mer alvorlige tilstander som f.eks. Steven Johnsons syndrom kan det være indisert med systemisk kortikosteroidbehandling og innleggelse på sykehus.

Konklusjon
Hudreaksjon forårsaket av behandling med trimetoprim-sulfa gir som regel et generalisert makulopapuløst utslett. Det vil forsvinne spontant etter seponering, men dette kan ta opptil 2-3 uker. Trimetoprim-sulfa kan gi alvorlige systemiske manifestasjoner som Steven-Johnsons syndrom eller nekrotiserende vaskulitt, men dette er svært sjeldent.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok 1994-95: 43-5.
  2. 2. Breathnach SM, Hintner H, editors. Adverse drug reactions and the skin 1992; 1th ed.: 154-6.
  3. 3. Drugdex. Drug Evaluation Monographs. Cotrimoxazole. Micromedex database 1974-1995; vol. 84.
  4. 4. Privatpraktiserende hudspesialist, pers.medd. oktober 1995.
  5. 5. Overlege. Hudavdelingen, Haukeland Sykehus, pers. medd. oktober 1995.