Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12414, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.04.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Skifte fra escitalopram til vortioksetin

Dato for henvendelse: 13.04.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12414, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege vedrørende hvordan et skifte fra escitalopram (Cipralex) til vortioksetin (Brintellix) kan gjøres. Spørsmålet gjelder en pasient som har stått på escitalopram lenge, og som nå har trappet ned til 5 mg daglig.

SVAR: RELIS har mottatt flere henvendelser vedrørende det å skifte til vortioksetin fra andre antidepressiva (1, 2). Det henvises i sakene til ulike nettsteder som gir råd for bytter mellom forskjellige antidepressiva. En anerkjent kilde foreslår denne fremgangsmåten (3):

Trappe ned escitalopram til 10 mg daglig. Da seponere escitalopram og starte med vortioksetin 10 mg.

Vortioksetin er forholdsvis nytt preparat, og kilden angir også at at rådene er under bearbeiding. Ut fra gjeldende kunnskap om dette legemiddelet synes fremgangsmåten fornuftig. Spørsmålsstillers aktuelle pasient kan med andre ord på nåværende tidspunkt seponere escitalopram og starte direkte på vortioksetin.

Referanser