Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12506, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.05.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-piller og nattesvette

Dato for henvendelse: 29.05.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12506, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør angående en frisk kvinne i 20-årene som de siste tre årene har brukt p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel (Microgynon). Det siste året har hun blitt plaget med nattesvette i forbindelse med bortfallsblødningen, dvs. i den pillefrie uka. Kan det skyldes hormonforandringen som skjer ved pause, og kan det i så fall være aktuelt å prøve en annen type p-pille?

SVAR: Vi kan ikkje finne at nattesveitte er beskrive i relasjon til bruk av p-piller, verken generelt eller i samband med den pillefrie veka. Vi har også søkt på generelt problem med auka sveitte, utan å finne noko. RELIS har også utgreia nattesveitte som mogleg biverknad av både p-piller og hormonspiral tidlegare, utan å finne ein kjent samanheng (1, 2).

Andre årsaker til nattesveitten bør difor undersøkast. Sjølv om vi ikkje finn litteratur som støttar at nattesveitten kan skuldast p-pillene, så kan vi ikkje heilt utelukke dette. Sidan plagene kjem i samband med den hormonfrie pausen, kan det forsøkast å ta p-pillene kontinuerlig, altså utan hormonfri veke med bortfallsbløding, for å sjå om det kan hjelpe. Slik kontinuerlig bruk av p-piller har så langt ikkje vist auke førekomst av biverknader (3, 4).

Vi vurderer ikkje at det er grunnlag for å vurdere byte til ei anna p-pille. Om ønskelig av andre årsaker, kan det vurderast byte til annan prevensjon som takast kontinuerlig, til dømes hormonspiral, p-stav eller gestagenpiller som desogestrel (Cerazette).

Referanser