Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12867, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.10.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Sulfonylurea og grad av hjerte-karsykdom

Dato for henvendelse: 29.10.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12867, RELIS Vest

SPØRSMÅL: SU (sulfonylurea) bør ikke gis til pasienter med hjerte-karsykdom i følge nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes. Hva ligger i hjerte-karsykdom i dette tilfellet? Når er SU kontraindisert, og når skal SU seponeres med tanke på hjerte-karsykdom? Henvendelse fra en allmennlege i forbindelse med KUPP-kampanjen Diabetes type 2 i allmennpraksis.

SVAR: Vi er av den forståelsen at Nasjonal faglig retningslinjene for diabetes generelt henviser til etablert hjerte-karsykdom i form av påvist koronarsykdom, iskemisk slag eller TIA samt perifer aterosklerose (1). Hjerte-karsykdom er ikke nærmere definert i retningslinjen ved behandling med SU (sulfonylurea).

I preparatomtalen for glimepirid (Amaryl, Glimepirid), glipizid (Mindiab) og glibenklamid (Glibenclamid) nevnes ikke hjerte-karsykdom som kontraindikasjon (2a-c). Vi finner ingen klare anbefalinger for når SU skal seponeres i tilfeller der pasienten utvikler hjerte-karsykdom. Stressresponsen som utløses ved en alvorlig hypoglykemi er en risikofaktor for akutt forverring av hjerte-karsykdom, særlig relatert til økt hjertefrekvens og konsekvensene av dette. Seponering kan dermed være aktuelt etter gjennomgått hypoglykemi og fare for gjentakelse. Nytten ved behandlingen med SU, alternative behandlinger og risikoen for (gjentatt) hypoglykemi må vurderes individuelt.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonal fagleg retningslinje for diabetes. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (Sist oppdatert: 12. september 2018).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Amaryl (Sist oppdatert: 12. mai 2017), b. Mindiab (Sist oppdatert: 20. juni 2016), c. Glibenclamid (Sist oppdatert: 17. juli 2018). http://www.legemiddelsok.no/