Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12872, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.10.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjoner mellom cannabinoider og cytostatika

Dato for henvendelse: 30.10.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12872, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved onkologisk avdeling får i økende grad spørsmål om medisinsk bruk av cannabis. Det spørres hovedsakelig om produkter uten ruseffekt, men også om legemidler med psykoaktiv virkning, for eksempel Sativex. Legen spør i den sammenheng om det finnes kjente interaksjoner mellom cytostatika, herunder spesielt irinotekan, oksaliplatin og fluorouracil (5-FU), og slike cannabisholdige produkter/legemidler.

SVAR: Sativex, en munnspray basert på en blanding av to ekstrakter fra cannabis sativa L., som inneholder både delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), er det eneste cannabinoidholdige legemidlet som har markedsføringstillatelse i Norge. Legemidler med CBD, og lavt innhold av THC (<1%), det vil si uten rusgivende virkning, kan skaffes via norske apotek ved forskrivning på godkjenningsfritak (1, 2).

Teoretiske farmakokinetiske interaksjonsmekanismer
Røyking av cannabisprodukter er vist å kunne forårsake induksjon av CYP1A2 in vivo (3, 4). Resultater fra in vitro-studier tyder på at både THC og CBD (CBD>THC) kan inhibere CYP3A4/5 og CYP2C9, samt ved høye konsentrasjoner CYP2D6 (5). CBD er videre vist å kunne være en potent CYP2C19-inhibitor in vitro (3), og det er noe evidens for at det også kan hemme P-glykoprotein (3-5). I preparatomtalen til Sativex poengteres det at den hemmende effekten som er observert på CYP3A4 og CYP2C19 forekommer ved konsentrasjoner betydelig høyere enn de man ser i kliniske studier, og at det ikke forventes noen interaksjoner med hensyn til utsatte CYP3A4-substrater (6).

Kliniske studier
Det er gjort relativt få interaksjonsstudier med cannabinoider og legemidler. Vi har kun kjennskap til en klinisk studie som spesifikt har undersøkt interaksjoner mellom cannabinoider og kreftmedisiner. I denne fant man at inntak av cannabisholdig urtete (18% THC, 0,8% CBD) ikke påvirket farmakokinetikken av irinotekan eller docetaksel. Resultatene lar seg imidlertid ikke nødvendigvis overføre til cannabisprodukter med annen THC:CBD-ratio eller annen administrasjonsform, særlig ettersom CBD er en mer potent CYP-hemmer enn THC (4, 5).

Irinotekan, oksalipatin og fluorouracil
Irinotekan metaboliseres via CYP3A4 og er et substrat for p-glykoprotein (7a). Samtidig behandling med cannabisprodukter kan i teorien øke serumkonsentrasjonen av irinotekan, men det er vanskelig å forutsi i hvilken grad. Verken oksaliplantin eller fluorouracil har CYP-avhengig metabolisme, og de er ikke kjente substrater for p-glykoprotein (7b, 7c). Det er derfor mindre sannsynlig at serumkonsentrasjonen av disse legemidlene påvirkes. Fluorouracil er imidlertid kjent å kunne hemme aktiviteten av CYP2C9, hvilket potensielt kan øke konsentrasjon av både THC og CBD. CBD har i utgangspunktet lav toksisitet, men forsiktighet anbefales ved samtidig behandling med THC-holdige legemidler, grunnet økt risiko for psykoaktive effekter (7c).

Konklusjon
Det er en teoretisk mulighet for at samtidig bruk av cannabisprodukter og irinotekan kan øke serumkonsentrasjonen av sistnevnte, men vi har ikke funnet litteratur som bekrefter dette i praksis. Fluorouracil kan muligens øke serumkonsentrasjonen av både THC og CBD, og forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med produkter med THC, grunnet økt risiko for psykoaktive effekter.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Cannabis til medisinsk bruk. https://legemiddelverket.no/ (Lest 26. oktober 2018).
  2. 2. RELIS database 2018; spm.nr. 12722, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Lucas CJ, Galettis P et al. The pharmacokinetics and the pharmacodynamics of cannabinoids. British journal of clinical pharmacology 2018; 84 (11): 2477-2482.
  4. 4. Williamson E, Driver S, editors. Stockleys Herbal Medicines Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 26.oktober 2018).
  5. 5. Bouquie R, Deslandes G et al. Cannabis and anticancer drugs: societal usage and expected pharmacological interactions – a review. Fundamental & clinical pharmacology. 2018; 32: 462-484.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sativex munnspray. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 7. april 2015).
  7. 7. Clinical Pharmacology 2018 database. a) Irinotecan. (Sist oppdatert: 12. februar 2018). b) Oxaliplatin. (Sist oppdatert: 19. oktober 2015). c) Fluorouracil, 5-FU. (Sist oppdatert: 19. oktober 2018). Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login