Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1880, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.02.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Akutt intermitterende porfyri og statiner

Dato for henvendelse: 05.02.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1880, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har fått spørsmål om akutt intermitterende porfyri (AIP) og statiner. Hun har lest en tidligere utredning fra RELIS der det konkluderes med at risikoen for å få utløst et anfall av AIP knyttet til statiner hovedsakelig er teoretisk (1). Imidlertid har hun sett at klofibrat er oppført som førstehåndspreparat blant serumlipidsenkende legemidler i NAPOS medikamentdatabase (2). Vil det i så henseende være å anbefale at man søker om dette på registreringsfritak?

SVAR: Klofibrat er hovedsakelig et triglyseridsenkende medikament og har bare moderat kolesterolsenkende effekt (3). Hvorvidt dette bør brukes i behandling av den aktuelle pasienten vil være avhengig av pasientens lipidprofil. Blant kolesterolsenkende medikamenter anses resiner (kolestyramin, kolestipol) generelt som trygt ved AIP, siden de ikke absorberes (1). Risikoen for at statiner skal utløse AIP-anfall er imidlertid hovedsakelig teoretisk (1). Nøye overvåking vil likevel være nødvendig dersom behandling med statiner initieres.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2001; sp.nr. 1525, RELIS Vest.
  2. 2. NAPOS-porfyridatabase. http://www.hyperia.org/med2/
  3. 3. Drugdex® System. Drug evaluation. Clofibrate. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 111 expires 03/2002.