Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1972, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 26.04.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Malariamidler og graviditet

Dato for henvendelse: 26.04.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1972, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne har brukt hydroksyklorokin og klorokin som behandling av Sjögrens syndrom
frem til uke 5 i svangerskapet. Preparatene er nå seponert. Risikovurdering ønskes av lege på kvinneklinikk.

SVAR: Det er ingen holdepunkter for at malariaprofylakse med klorokin eller hydroksyklorokin i svangerskapet gir økt risiko for fosterskade (1,2). Ved Sjögrens syndrom benyttes mye høyere doser, tilsvarende det som er vanlig ved behandling av systemisk lupus erythematosus (SLE) og revmatoid artritt. Hydroksyklorokin og klorokin har svært lang halveringstid (1-2 mnd), slik at seponering tidlig i svangerskapet likevel vil føre til eksponering av fosteret hele første trimester.

Eventuelle fosterskadelige effekter av klorokin/hydroksyklorokin er ikke systematisk undersøkt i epidemiologiske studier. Flere små retrospektive studier av gravide kvinner behandlet med hydroksyklorokin for SLE eller revmatoid artritt gjennom hele eller deler av svangerskapet, har ikke kunnet påvise økt forekomst av medfødte misdannelser (3). Én prospektiv, randomisert studie av hydroksyklorokin ved behandling av lupus erythematosus under graviditet er publisert (4). Av ti barn født av mødre som fikk hydroksyklorokin f.o.m. 8-18. uke og resten av svangerskapet, viste ingen negative effekter ved fødsel eller ved undersøkelse 1,5-3 år etter. Høyde og vekt var over 50. persentil, kognitiv utvikling var normal, og ingen ototoksisitet eller oftalmologiske defekter ble observert (4). Ingen synsforstyrrelser eller andre oftalmologiske defekter ble funnet blant 21 barn (0,2 - 10 år gamle) eksponert for hydroksyklorokin (n=14) eller klorokin (n=7) in utero (5). Gjennomsnittlig dose hos moren var henholdsvis 317 og 332 mg daglig ved behandling av SLE eller revmatoid artritt. Fjorten av barna ble eksponert gjennom hele svangerskapet, og bare 2 var ueksponert i første trimester (5).

Konklusjon
Tilgjengelige data gir ingen holdepunkter for at eksponering for hydroksyklorokin eller klorokin in utero er forbundet med strukturelle misdannelser eller andre defekter, men adekvate epidemiologiske studier mangler.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2001; sp. nr. 340, RELIS Nord-Norge.
  2. 2. Wolfe MS, Cordero JF. Safety of chloroquine in chemosuppression of malaria during pregnancy. (Abstract). Br Med J 1985; 290 (6480): 1466-7.
  3. 3. Janssen NM, Genta MS. The effects of immunosuppressive and anti-inflammatory medications on fertility, pregnancy, and lactation. Arch Intern Med 2000; 160 (5): 610-9.
  4. 4. Levy RA et al. Hydroxychloroquine (HCQ) in lupus pregnancy: double-blind and placebo-controlled study. Lupus 2001; 10: 401-404.
  5. 5. Klinger G et al. Ocular toxicity and antenatal exposure to chloroquine or hydroxychloroquine for rheumatic diseases. Lancet 2001; 358 (9284): 813-4.