Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 2191, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.11.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin til pasient med HIV

Dato for henvendelse: 12.11.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 2191, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient (58 år) har hatt HIV- diagnose siden 1997. Vedkommende bruker Combivir 150/300 mg x 2 og Viramune 200 mg x 2. Pasientens sykdom er godt kontrollert. Vedkommende har en bipolar II sykdom, og under normale omstendigheter ville legen forsøkt Lamictal. Med tanke på preparatets effekt på immunsystemet ønsker legen råd om det er problematisk å forsøke et slikt preparat på denne pasienten.

SVAR: Det synes ikke som det er noe i veien for å forsøke lamotrigin i det aktuelle tilfellet. Vi har ikke funnet beskrevet at lamotrigin skal ha negative effekter hos HIV-positive pasienter. Det finnes rapportert i litteraturen at pasienter med HIV-assosiert nevropati er behandlet med lamotrigin (1). Lamotrigin kan i sjelden tilfeller gi hematologiske bivirkninger, og enda sjeldnere, hypersensitvitetesreaksjoner (2). Progressiv immunosuppression er rapportert i postmarketing studier, men noen årsakssammenheng
er ikke klarlagt (2). Det er ikke funnet interaksjoner mellom pasientens antivirale midler og lamotrigin.

Referanser
  1. 1. Simpson DM et al. A placebo-controlled trial of lamotrigine for painful HIV-associated neuropathy. Neurology 2000; 54 (11): 2115-9.
  2. 2. Drugdex® System. Drug evaluation. Lamotrigine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 114 expires 12/2002.