Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2379, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.04.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bradykardi etter inntak av Rinexin (fenylpropanolamin)

Dato for henvendelse: 29.04.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2379, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient som etter inntak av én tablett Rinexin for ca. 10 år siden fikk bradykardi har nå fått nytt resept på Rinexin. Kan bradykardi ha vært en bivirkning av Rinexin, slik at hun evt. bør unngå å bruke dette preparat? Pasienten har nå høyt blodtrykk. Henvendelse fra farmasøyt.

SVAR: Rinexin (fenylpropanolamin) er et sympatikomimetikum med alfa-adrenerg påvirkning. Virkningen er hovedsakelig en stimulering av postsynaptiske alfareseptorer hvilket gir en vasokonstriksjon og blodtrykkstigning og dermed reflektorisk nedsatt hjertefrekvens, bradykardi (1). Til WHOs bivirkningsdatabase er det rapportert to tilfeller av bradykardi i forbindelse med bruk av Rinexin.

Pasienter med hypertoni kan ved behandling med fenylpropanolamin få uttalt bloddtrykkstigning og legemidlet bør brukes med forsiktighet til disse pasientene (1). På bakgrunn av dette samt med hensyn til pasientens tidligere reaksjon på Rinexin bør en, hvis mulig, unngå å behandle aktuelle pasient med dette legemiddel.

Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) 1986; spm.nr. 05153.