Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2423, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.06.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kombinasjon av Reductil, Fontex og Risperdal

Dato for henvendelse: 06.06.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2423, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehuslege har fått en henvendelse fra en primærlege. Det gjelder en pasient (kvinne f. -78) med Prader Willis syndrom som har overvekt + muskulær hypotoni + hypogonadisme. Hun behandles med Risperdal (risperidon) 1 mg + Fontex (fluoksetin) 20 mg daglig. Er det risiko for interaksjoner ved å gi denne pasienten behandling med Reductil (sibutramin)?

SVAR: Sibutramin (Reductil) er en kombinert serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer. Virkningsmekanismen fører til økt risiko for bivirkninger når sibutramin kombineres med andre legemidler som hemmer opptak av transmittorsubstanser. Ved samtidig bruk av flere legemidler som hemmer serotoninreopptak og øker serotonerg transmisjon, f.eks fluoksetin (Fontex), øker risikoen for serotonergt syndrom (1).

Det er flere forsiktighetsregler og kontraindikasjoner knyttet til bruk av sibutramin. Blant disse er psykisk sykdom (det er vist potensiell antidepressiv effekt i dyreforsøk, og det utelukkes ikke at sibutramin kan indusere en manisk episode hos pasienter med bipolar lidelse) og bruk av sentraltvirkende legemidler som antidepressiva og antipsykotika (1,2). Det er få data om utfallet av slike kombinasjoner, noe som tilsier stor forsiktighet. Samtidig bruk av en reopptakshemmer, sibutramin, og reseptorblokkerende midler, nevroleptika, f.eks risperidon (Risperdal), kan eventuelt føre til endrede virkningsprofiler når det gjelder både effekt og bivirkninger, ved at enkelte egenskaper motvirkes og andre fremheves (3).

Konklusjon
Sibutramin bør ikke kombineres med psykofarmaka. Virkninger og bivirkninger av en slik kombinasjon er ikke undersøkt, men stoffenes virkningsmekanisme gir mulighet for uforutsette effekter.
Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; sp.nr. 2068, RELIS Sør.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Reductil (SPC). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (06.06.2003).
  3. 3. RELIS database 2003; sp.nr. 2091, RELIS Sør.