Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2840, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.07.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Statin og periorbitalt ødem/dermatitt

Dato for henvendelse: 15.07.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2840, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient utviklet i januar/februar 2004 periorbitalt ødem/centrofacial dermatitt. Det ble i år 2000 startet opp med behandling med Lipitor 40 mg x 1 (atorvastatin). Pasienten har for øvrig diabetes, som tidligere var behandlet med Glucophage (metformin) og Mindiab (glipizid). Nå behandlet med insulin. Høyt blodtrykk og nyresvikt. Har tidligere brukt Renitec (enalapril), seponert i juni 2004 med overgang til Diovan (valsartan). I dag er pasientens medikamentelle behandling: Insulin, Anafranil 5 mg kveld (klomipramin), Lipitor 40 mg x1 og Diovan 80 mg x 1. Legen mistenker at statinet kan ha forårsaket tilstanden. Finner Relis noe om dette? Spørsmål fra lege ved hudavdelingen, Haukeland.

SVAR: Det er foretatt søk i WHO sin bivirkningsdatabase * (1). Det ble funnet 157 rapporter om dermatitt, 90 rapporter om angioødem og 512 rapporter om ulike former for utslett (rash) ved samtidig behandling med atorvastatin. Det ble ikke funnet noen rapporter om bivirkning med betegnelsen periorbitalt ødem.Det er foretatt søk i diverse litteratur uten å finne periorbitalt ødem beskrevet ved behandling med atorvastatin.

I en annen kilde angis det at ødem (ikke nærmere spesifisert) i ansiktet opptrådte hos <2% av pasientene i kliniske studier med atorvastatin, og at utslett (rash) opptrådte hos 3,8% av pasientene som inntok atorvastatin 40 mg daglig i placebokontrollerte studier (2).

I preparatomtalen til Lipitor (atorvastatin) finner man at utslett og perifert ødem er vanlige bivirkninger (> 1/100, < 1/10), mens urticaria er en mindre vanlig bivirkning (> 1/1000, < 1/100). Angioneurotisk ødem, bulløst utslett (inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er angitt som svært sjeldne bivirkninger (< 1/10000) (3).

Det er i en kilde angitt at periorbitalt ødem ofte er assosiert med blant annet nefrotisk syndrom og angioødem (4).

Relis har tidligere besvart en henvendelse om atorvastatin og hudbivirkninger (5, vedlagt). Det vedlegges også en utredning om simvastatin og hypersensitivitetssyndrom / erythema nodosum (6) samt to utredninger som omtaler hhv. hudreaksjoner ved behandling med Renitec (enalapril) og angioødem ved behandling med ACE-hemmere og Angiotensin II blokkere inkl. Diovan (valsartan) (7,8).

Konklusjon
Dermatitt, utslett og angioødem er beskrevet ved behandling med atorvastatin. Vi har ikke funnet beskrevet periorbitalt ødem som bivirkning ved bruk av substansen. Det anbefales å vurdere seponering av atorvastatin i en periode for å se om dette bedrer tilstanden.


*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 16.07.2004.
  2. 2. Physicians' Desk Reference®. Lipitor tablets. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 121 expires 9/2004.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lipitor. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 18.03.2004).
  4. 4. http://www.gpnotebook.co.uk/cache/1630863400.htm
  5. 5. RELIS database 2001; sp.nr. 1839, RELIS Vest.
  6. 6. RELIS database 2004; sp.nr. 570, RELIS Øst.
  7. 7. RELIS database 1998; sp.nr. 715, RELIS Vest
  8. 8. RELIS database 2004; sp.nr. 2714, RELIS Vest.