Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2878, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.08.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Zyvoxid og bivirkninger

Dato for henvendelse: 20.08.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2878, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne født 1946 fikk epidural abcess for tre måneder siden. Behandlet med Zyvoxid (linezolid). Er nå innlagt på sykehus ettersom hun har utviklet lupus og akutt myelogen leukemi (AML). Legen fremholder at det er kjent at linezolid er benmargsdepressivt. Kan utviklingen av lupus og AML skyldes linezolid? Fra en ved et sentralsykehus.

SVAR: Linezolid og lupus
Det er foretatt søk i databaser uten å finne dokumentasjon som tyder på en assosiasjon mellom linezolid og lupus. I WHO sin bivirkningsadatabase* foreligger det 1 rapport om lupus ved samtidig bruk av linezolid (1).

Linezolid og akutt myelogen leukemi
Det er foretatt søk i databaser uten å finne dokumentasjon som tyder på en assosiasjon mellom linezolid og akutt myelogen leukemi (AML). I WHO sin bivirkningsadatabase* foreligger det ingen rapporter om AML ved samtidig bruk av linezolid (1).

Søk i WHO bivirkningsdatabase
Det er foretatt søk i databasen for å se på frekvensen av bivirkninger med relevans til utredningen. Bivirkningene er rapportert i perioden 2000-2004. Antall rapporterte bivirkninger i parentes:
Akutt myelogen leukemi (0). Lupus (LE Syndrome) (1).

Hematologiske bivirkninger:
Trombocytopeni (289), blødning (9), benmargsdepresjon (27), pancytopeni (60), sideroblastisk og aplastisk anemi (8+6), anemi (173), granulocytopeni (28), leukopeni (53).

Nervesystemet:
Kramper (18), optikusnevritt (11), svimmelhet (16), hodepine (12), hypoestesi (14), nevropati (6), perifer nevropati (43), serotonergt syndrom (13), parestesi (16).

Perifere nevropatier
Perifere nevropatier, nevropatier og optisk nevropati er rapportert ved behandling med linezolid (1-3). I første rekke er disse nevropatiene rapportert etter lengre tids bruk enn 28 dager, men også kortere tids behandling har forårsaket nevropati (2). Optisk nevropati ser ut til å bedres ved seponering, men ikke perifere nevropatier (3).

I en publisert kasuistikk ble to pasienter behandlet i lang tid (>= 9 måneder) med linezolid for mykobakterie abscess (4). Begge pasienter utviklet cytopenier relatert til bruk av linezolid, den ene pasienten utviklet i tillegg perifer nevropati. Behandlingen ble kontinuert, men begge fikk tillagt vitamin B6 (50 mg oralt daglig). Cytopeniene hos begge pasienter ble reversert og stabilisert ved pågående behandling. Perifer nevropati ble ikke bedret. Forfatterne peker på behovet for en større studie.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 20.08.2004.
  2. 2. Drugdex® System. Drug evaluation. LINEZOLID. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 121 expires 9/2004.
  3. 3. Bressler AM et al. Peripheral neuropathy associated with prolonged use of linezolid. Lancet Infect Dis 2004; 4: 528-31.
  4. 4. Spellberg B et al. Reversal of linezolid-associated cytopenias, but not peripheral neuropathy, by administration of vitamin B6. Abstract. J Antimicrob Chemother. 2004; Aug 18 [Epub ahead of print].