Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 3082, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.01.2005

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Remicade og nummulat eksem

Dato for henvendelse: 10.01.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 3082, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Jente har brukt Remicade (infliksimab) for Mb.Crohn i ca 1 måned. Hun har nå utviklet nummulat eksem og er innlagt på hudavdeling. Er nummulat eksem rapportert som bivirkning av Remicade? Fra en hudlege.

SVAR: Nummulat eksem viser seg som runde eller ovale elementer med tydelig avgrensning. Hos voksne forekommer nummulat eksem oftere hos menn enn hos kvinner. For begge kjønn ses en økning i nye tilfeller i alderen 55-65 år. For kvinner forekommer en økning også i alderen 15-25 år. Årsaken til utvikling av nummulat eksem er ikke kjent, men en rekke faktorer er foreslått som årsak alene eller i kombinasjon. Blant annet gjelder dette noen bakterier, sopp, formaldehyd, krom og nikkel. Legemidler som gull, metyldopa, streptomycin, aminosalisylsyre, isoniazid og isotretinoin samt kvikksølv i amalgam er også antydet som mulige årsaker (1).

Nummulat eksem er beskrevet i to kasuistikker i en artikkel som gjelder behandling med infliksimab (Remicade). Artikkelen tar utgangspunkt i en teori om at en nedregulering av TNFalfa kan medføre ubalanse mellom T-hjelper 1 (Th1) og T-hjelper 2 (Th2) cytokinprofilene og dermed utvikling av bivirkninger forbundet med Th2 (2).

Utover dette er det ikke funnet rapporter i annen litteratur eller i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase om utvikling av nummulat eksem ved bruk av infliksimab (Remicade). Utslett, dermatitt og eksem, uten at disse er nærmere beskrevet, er dog rapportert som bivirkninger av infliksimab, i tillegg til en rekke andre hudbivirkninger (3,4).

Det er ikke funnet rapporter om nummulat eksem ved bruk av den andre TNFalfa-hemmeren godkjent i Norge, adalimumab (Humira).

Referanser
  1. 1. Freedberg IM et al. Fitzpatrick's dermatology in general medicine 2003; 6th ed.: 1194-6.
  2. 2. Chan JL et al. Counter-regulatory balance: atopic dermatitis in patients undergoing infliximab infusion therapy. J Drug Dermatol. May-June 2004.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remicade. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 07.07.2004).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 14.01.2005.