Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 4135, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.12.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Etanercept og Crohns sykdom

Dato for henvendelse: 19.12.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 4135, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ung mann med Crohns sykdom og invalidiserende spondylartropati hvor hans revmatiske lidelse er selvstendig indikasjon for biologisk behandling. Pga sterkt graviditetsønske, er Enbrel (etanercept) foreslått. Finnes det dokumentasjon for at Enbrel kan forverre inflammatorisk tarmsykdom generelt og Crohns sykdom spesielt? Fra en allmennpraktiker.

SVAR: Det er foreslått at TNF-alfa har en sentral rolle i patogenesen til inflammatoriske tilstander som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Det er dog uventet vist at etanercept har utløst eller forverret (ulcerøs) kolitt hos enkelte pasienter (1,2). Ulcerøs kolitt er blitt oppført som bivirkning for etanercept basert på informasjon som fremkommet etter registering av preparatet (3a).

I motsetning til etanercept, er infliksimab vist å ha en klar positiv effekt på Crohns sykdom og har fått godkjent indikasjonene Crohns sykdom og ulcerøs kolitt (3b). Forskjeller mellom de ulike TNF-alfahemmerne i bl.a. struktur og doseringsregimer er foreslått som forklaring på ulikheter i nytte/risiko-profil mellom substansene (4). Foreløpig mangler sammenlignende studier mellom TNF-alfahemmerne.

Det finnes meget begrenset informasjon vedrørende mannlig fertilitet og TNF-alfahemmere. RELIS har tidligere utredet en henvendelse vedrørende etanercept og sædkvalitet. Ingen studier ble funnet for etanercept. En liten studie påviste redusert antall ovale former etter bruk av infliksimab, men det er uklart om dette medfører redusert fertilitet. Det mangler opplysninger på eventuelle effekter på andre endepunkter (5). I en oversiktsartikkel refereres det i tillegg til en studie av 10 menn som brukte infliksimab nær tiden for konsepsjon uten en påvist økning av misdannelser hos barn. Det konkluderes også her med at infliksimab eventuelt kan påvirke sædkvaliteten, men at betydningen for fertiliteten er uavklart (6). For andre antirevmatiske legemidler finnes det mer informasjon og flere legemidler frarådes brukt av menn som planlegger å skaffe barn (7), men dette er ikke utredet videre i denne forbindelse.

Konklusjon
Det finnes kasuistikker som beskriver utløst eller forverret kolitt ved behandling med etanercept. Infliksimab har derimot indikasjon ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Lite er kjent om etanercept og infliksimabs innvirkning på mannlig fertilitet eller eventuelle konsekvenser for barnet når far har brukt en TNF-alfahemmer.

Referanser
  1. 1. Nergård CS, Johansen M. Etanercept-induced colitis and watery diarrhoea in an elderly patient: a case report - anti-TNF agents are not all equal? Drug Saf 2006; 29(10): 946.
  2. 2. Oh J, Arkfeld DG et al. Development of Crohn's disease in a patient taking etanercept. J Rheumatol 2005 Apr;32(4):752-3. Abstract.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). a) Enbrel (Sist endret: 29.11.2006), b) Remicade (Sist endret: 27.10.2006). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler.
  4. 4. Haraoui B. Differentiating the efficacy of the tumor necrosis factor inhibitors. Semin Arthritis Rheum 2005, 34(suppl 1):7-11.
  5. 5. RELIS database 2006; spm.nr. 1249, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  6. 6. Mahadevan U. Fertility and pregnancy in the patient with inflammatory bowel disease. Gut 2006; 55; 1198-1206.
  7. 7. Temprano K, Bandlamudi R et al. Antirheumatic Drugs in Pregnancy and Lactation. Semin Arthritis Rheum 2005; 35:112-121.