Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4156, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.01.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Isotretionin og alvorlig depressiv lidelse

Dato for henvendelse: 08.01.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4156, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør vedrørende pasient som har omfattende akneproblematikk som oppstod i vår etter at hun hadde begynt med litium. Hun fikk tetracycliner med god effekt, men da hudlege seponerte dette i høst, ble akneproblematikken svært uttalt igjen, og litium hadde da vært seponert et par måneder. Hun var påny til hudlege som anbefalte Roaccutane (isotretinoin), og som var konklusiv i sin uttalelse om at depresjon ikke var en kontraindikasjon. Imidlertid er legen svært usikker på om hun våger å forskrive Roaccutane ettersom hun har lest mye negativ omtale om dette preparatet og om psykose/depresjon/suicidalfare som mulig sidevirkning. Ønsker at RELIS finner ut hva som er dokumentert bivirkning og hva som ikke er det? Er det trygt å gi Roaccutane til en pasient med en alvorlig depressiv tilstand, nærmest behandlingsresistent, med sannsynlige personlighetsmessige sårbarhetsfaktorer og der suicid er nærmest altoppslukende tankeinnhold? Og er det i så fall mulig å kombinere Roaccutane og Parnate (tranylcypromin)?

SVAR: I den norske preparatomtalen for Roaccutan (isotretinoin) omtales følgende: Det er rapportert om depresjon, forverring av depresjon, angst, aggressive tendenser, humørforandringer, psykotiske symptomer og i svært sjeldne tilfeller selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord hos pasienter som er behandlet med isotretinoin. Det skal utvises særlig forsiktighet hos pasienter med tidligere depresjon, og alle pasienter bør kontrolleres for symptomer på depresjon og om nødvendig henvises til adekvat behandling. Avbrytelse av isotretinoin-behandlingen alene er ikke alltid tilstrekkelig for å bedre symptomene, og det kan derfor bli nødvendig med ytterligere psykiatrisk eller psykologisk utredning (1).

I perioden 1982 til 2000 har den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA) mottatt et økende antall rapporter vedrøende psykiatriske bivirkninger etter bruk av isotretinoin. En kilde omtaler 37 rapporter om selvmord og 110 rapporter om hospitalisering pga selvmordsforsøk, selvmordstanker eller depresjon samt 284 rapporter om depresjon som ikke ført til hospitalisering. Tidligere psykiatrisk historie som mulig (del) årsak ble identifisert for 62% av pasientene som begikk selvmord og for 69% av de hospitalisert pasientene. 24 av pasientene opplevde bedring ved seponering og forverring ved gjenninnsettelse. Imidlertid er dette basert på spontanrapporter og det foreligger ingen god dokumentasjon på forekomst av depresjon og selvmord blant unge med acne. Årsakssammenhengen mellom reaksjonene og bruken av isotretinoin er uavklart (2).

I en melding fra Legemiddelverket i desember 2001 heter det at: Selvmordstanker og selvmord har vært rapportert to ganger i Norge. Årsakssammenhengen mellom Roaccutan-bruk og selvmord er riktignok uklar, og eventuell virkningsmekanisme er så langt ikke kjent. Enkeltrapporter gir mistanke om en årsakssammenheng fordi problemene har oppstått i tidsmessig nær tilknytning til behandlingen, gått tilbake når pasienten sluttet å bruke preparatet og i noen tilfeller kommet igjen ved ny behandling. Systematiske studier har imidlertid så langt ikke funnet større risiko for psykiske bivirkninger - inklusive selvmordstendens/selvmord - hos pasienter behandlet med Roaccutan enn hos ikke-Roaccutan behandlede pasienter med akneproblemer (3).

En studie publisert i 2005 sammenligner depressive symptomer hos 132 ungdommer som enten ble behandlet med isotretinoin peroralt eller med annen behandling (etter behov ble det her gitt antibiotika og isotretinoin til lokal bruk). Ingen forskjeller ble beskrevet mellom de to behandlingsgruppene (4). En oversiktsartikkel fra 2006 konkluderer med at mangelen på konkrete data begrenser muligheten for å bekrefte en sikker årsakssammenheng mellom isotretinoin og psykiatriske bivirkninger (5). Depresjon er ikke en kontraindikasjon i preparatomtalen, men det anbefales forsiktighet ved tidligere depresjon (1). Anbefalinger ved eksisterende depresjon eller ulike alvorlighetsgrader er ikke omtalt.

Vi har ikke funnet dokumentasjon for noen interaksjoner mellom isotretinoin og tranylcypromin.

Vi minner også på de strenge forholdsregler som gjelder for kvinner i fertil alder og forskrivers ansvar, som er utførlig beskrevet i preparatomtalen (1).

Siden den tidligere tetrasyklinbruken hos denne pasienten hadde tilfredsstillende effekt, kan det eventuelt være et alternativ hvis en ønsker å unngå isotretinoin. RELIS har tidligere konkludert med at langtidsbehandlig med tetracyklin opptil 1-2 år er beskrevet i litteraturen, og det er ikke omtalt uheldige effekter assosiert spesielt til slik bruk (6).

Konklusjon
Det foreligger en rekke rapporter på psykiske bivirkninger, inklusive selvmordstendens/selvmord, hos pasienter behandlet med isotretinoin, men årsaksammenhengen er uavklart. For den aktuelle pasienten vil eksisterende behandlingsresistent alvorlig depressiv lidelse dog gjøre det vanskelig å vurdere eventuelle psykiske bivirkninger av isotretinoin samt behandlingseffekt av den antidepressive medisineringen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Roaccutan. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 11.01.2006).
  2. 2. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.6: 3659.
  3. 3. Buajordet I. Roaccutan (isotretinoin) og psykiske bivirkninger. Statens legemiddelverk. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____17475.aspx (publ. 11.12.2001).
  4. 4. Chia CY, Lane W et al. Isotretinoin therapy and mood changes in adolescents with moderate to severe acne: a cohort study. Arch Dermatol 2005; 141(5): 557-60.
  5. 5. Strahan JE, Raimer S. Isotretinoin and the controversy of psychiatric adverse effects. Int J Dermatol 2006 ;45(7): 789-99. Review. Abstract.
  6. 6. RELIS database 2006; spm.nr. 3802, RELIS Vest. (www.relis.no)