Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4250, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 26.02.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klorambucil og hyperestesi

Dato for henvendelse: 26.02.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4250, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mannlig pasient, født 1923, med en foholdsvis komplisert sykehistorie. Han er blant annet behandlet for kronisk lymfatisk leukemi med klorambucil (Leukeran). Ikke under behandling nå. Utdrag i fra journal: Pasienten kommer nå for plager i rygg og føtter. Det er ryggsmerter og smerter i leggene. Disse smertene kan veksle om hverandre. I leggene er det en slags følese av at det kryper dyr under huden. Det er hyperestesi. Under føttene føler han at han går på grus. Funn: Han angir nedsatt sensibilitet i ankelnivå, bedre følelse i selve foten. Normal følelse fra kne og oppover. Spørsmål: Det er angitt at klorambucil kan gi hyperestesi. Er dette rapportert under bruk eller er dette en senbivirkning? Kan pasientens nevrologiske fenomener i foten være en senbivirkning av klorambucil? Henvendelse fra allmennlege.

SVAR: Ved søk i tilgjengelig litteratur har vi ikke funnet at hyperestesi er omtalt som bivirkning av klorambucil. I WHO sin internasjonale bivirkningsdatabase finnes én rapport om hyperestesi, fra 1982, og et fåtall rapporter om parestesi, der klorambucil mistenkes å være årsaken. Tilfellet av hyperestesi gjaldt en 62 år gammel kvinne som hadde brukt klorambucil i ca 4 år før bivirkningen oppstå. Det er sparsomt med opplysninger i rapporten, det er kun oppgitt at pasienten ikke var restituert på det tidspunktet da meldingen ble sendt inn (1). WHO-databasen baserer seg på spontanrapportering og kan ikke brukes for å si noe om årsakssammenheng eller prevalens.

Perifer nevropati er oppgitt å være en svært sjelden bivirkning av klorambucil (2). Det er publisert ett kasus der en 49 år gammel mann med kronisk lymfatisk leukemi utviklet perifer nevropati etter behandling med klorambucil. Han var behandlet med 10 mg klorambucil per døgn i startfasen og etter 10 uker var dosen redusert til 2 mg. I løpet av behandlingen rapporterte pasienten en brennende følelse i fingertuppene og ustødig gange. Han hadde sansetap og man konkluderte med at funnene var forenlige med perifer sensorimotorisk nevropati, mulig forårsaket av klorambucil. Etter at klorambucil ble seponert gikk symptomene gradvis tilbake i løpet av et par måneder (3).

Sykdommen kronisk lymfatisk leukemi kan i sjeldne tilfeller også forårsake nevrologiske symptomer (3,4). I ett tilfelle var klorambucil brukt som behandling for slike symptomer (4).

Konklusjon
Vi har ikke funnet at hyperestesi er assosisert med klorambucil, men perifer nevropati kan forekomme i sjeldne tilfeller. Senbivirkninger, som oppstår etter seponering av et legemiddel, er vanligvis sjeldne. Andre årsaker til pasientens symptomer bør undersøkes, også med tanke på rygg- og fotsmertene som pasienten rapporterer.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 01.03.2007.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Leukeran. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 07.12.2006).
  3. 3. Sandler RM, Gonsalkorale M. Chronic lymphatic leukaemia, chlorambucil, and sensorimotor peripheral neuropathy. Br Med J 1977; 2: 1265-6.
  4. 4. Drake WM et al. Acute polyneuropathy with chronic lymphocytic leukaemia and paraproteinaemia: response to chlorambucil and prednisolone. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998; 64: 564-5.