Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6180, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.05.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lang QT-tid og medikamentell behandling av akromegali

Dato for henvendelse: 03.05.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6180, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Legen har en pasient, kvinne født i 60-årene, som er operert for en veksthormonproduserende hypofysetumor. Tumor er ikke lenger synlig på MR, men hun har vedvarende akromegale symptomer og forhøyet IGF-1 og veksthormon. Det var derfor indikasjon for behandling med somatostatinanalog. Imidlertid har hun også medfødt lang QT-tid. Oktreotid er derfor kontraindisert og legen regner med at dette er en klasse-effekt og også gjelder lanreotid?

Det som i såfall er aktuelt er behandling med kabergolin (virker hos ca 40%) eller pegvisomant (virker hos over 90%). Sistnenvte er altså rapportert å være mye mer effektivt og pasienten er relativt ung. Er pegvisomant trygt ved lang QT-tid?

SVAR: Forlenget QT-tid eller andre hjerterytmeforstyrrelser er ikke omtalt som en kjent bivirkning i preparatomtalen for pegvisomant (Somavert) (1). Ved søk i våre tilgjengelige databaser/litteratur fant vi ingen rapporter eller artikler om forlenget QT-tid ved behandling med pegvisomant. Legemiddelet fantes heller ikke i listen over legemidler som kan forlenge QT-tid eller er kontraindisert ved lang QT-tid (2). Av kardiovaskulære bivirkninger til pegvisomant er brystsmerter, hypertensjon og perifer ødem rapportert hos 8% av pasientene (3).

Lanreotid kan føre til redusert hjertefrekvens uten nødvendigvis å føre til bradykardi hos pasienter uten underliggende hjerteproblemer. Hos pasienter som har hjertelidelser før start av behandling med lanreotid kan sinus bradykardi oppstå, og hjertefrekvensen bør derfor overvåkes (4).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Somavert. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok. (Sist endret: 28.05.2008).
  2. 2. http://www.sads.org.uk/drugs_to_avoid.htm.
  3. 3. Klasco RK (Ed): Pegvisomant (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com. (07.05.2010).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) IPSTYL DEPOT. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok. (Sist endret: 25.02.2008).