Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6405, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.09.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tid til menstruasjon etter seponering av p-pille

Dato for henvendelse: 20.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6405, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En farmasøyt ved et apotek spør angående en kunde som har gått på Diane (cyproteron og etinyløstradiol) som ble seponert for 4 måneder siden. Hun har ikke hatt menstruasjon etter dette. Er det normalt? Når kan man forvente menstruasjon etter avsluttet p-pillebehandling? Er det forskjeller mellom ulike p-piller?

SVAR: Ved søk i medisinsk litteratur har vi ikke funnet publikasjoner som sier noe om hvor lenge det kan ta til første menstruasjon inntreffer etter seponering av p-piller med cyproteron og østrogen eller som nevner at det skulle være forskjeller mellom ulike p-piller. I det aktuelle tilfellet vet vi ikke indikasjonen for bruk av Diane, men kvinner som bruker Diane på grunn av PCO/PCOS kan ha oligomenorre i utgangspunktet og hos disse kvinnene kan oligomenorre gjerne oppstå igjen etter seponering av Diane.

I en studie med 220 kvinner som hadde brukt p-piller i 6-12 måneder fant man at regelmessige mentruasjonssykluser ble etablert innen 3 måneder for 99% av kvinnene (1). I en annen studie inngikk 187 kvinner som hadde brukt p-piller (levonorgestrel og etinyløstradiol) i gjennomsnittlig ett år. 90 dager etter seponering hadde 185 av 187 kvinner fått tilbake menstruasjonen eller blitt gravide og mediantiden for å få tilbake menstruasjonen var 32 dager (2). I en artikkel finner vi det referert til eldre data som viste at første menstruasjon hos 90% av kvinnene inntrer i løpet av 7 uker etter å ha seponert høydoserte p-piller (høyere dosert enn dagens p-piller) (3).

Utover de nevnte publikasjonene finner vi ikke informasjon om tid til første menstruasjon etter seponering av p-piller. Flere artikler omhandler imidlertid problemstillingen fertilitet etter seponering av p-piller og andre antikonsepsjonsmetoder og RELIS har tidligere svart på dette (4, sendes til spørsmålsstiller). Denne problemstilling vil være relevant i forhold til det aktuelle spørsmålet siden tid til graviditet etter seponering av p-piller henger sammen med tid til første menstuasjon. I nevnte RELIS-utredning konkluderes det med at etter seponering av p-piller kan kvinner oppleve en midlertidig, men beskjeden, reduksjon i fertilitet. Tid før normalisering kan variere, og vil være avhengig av syklus før oppstart med p-piller, pre-eksisterende oligomenorre eller lav kroppsvekt og alder. Mekanismen er ikke kjent, men man antar at østrogenkomponenten har betydning (4).

Konklusjon
Det er kjent at p-piller reduserer fertilitet i en periode etter seponering. Det er også funnet at tid til første menstruasjon etter seponering av p-piller kan variere, men basert på studiefunn bør man kunne forvente at menstruasjonen kommer tilbake innen 3 måneder etter seponering. Det er ikke funnet studier der cyproteron/etinyløstradiol (Diane) er særskilt undersøkt med tanke på denne problemstillingen, men det er ikke grunn til å anta at forløpet vil være annerledes enn for andre p-piller. Det er ikke funnet forskjeller mellom ulike p-piller med tanke på tid til første menstruasjon etter seponering. I det aktuelle tilfellet bør pasienten rådes til å ta kontakt med lege for eventuell utredning, så fremt en sikkert kan utelukke at graviditet er årsaken til uteblitt menstruasjon.

Referanser
  1. 1. Dubnitskaia LV, Sotnikova EI. Effects of hormonal contraceptives on menstrual and reproductive function in women. (Abstract) (Artikkelen er på russisk). Akush Ginekol (Mosk) 1990;4:57-60.
  2. 2. Davis AR, Kroll R et al. Occurrence of menses or pregnancy after cessation of a continous oral contraceptive. Fertil Steril 2008;89(5):1059-63.
  3. 3. Wiegratz I, Mittmann K et al. Fertility after discontinuation of treatment with an oral contraceptive containing 30 microgram of ethinylestradiol and 2 mg of dienogest. Fertil Steril 2006;85(6):1812-9.
  4. 4. RELIS database 2008; spm.nr. 3167, RELIS Øst. (www.relis.no/database)