Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6416, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.10.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger av BCG-vaksine eller isoniazid

Dato for henvendelse: 12.10.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6416, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelsen gjelder en jente i tenårene som etter BCG-vaksine utviklet abscess. Denne ble initialt observert, men et halvt år etter vaksinasjonen ble det startet med isoniazid 250 mg og AfiB6 40 mg. Pasienten ble behandlet med dette i rundt 5 måneder. Hun har senere klaget over vedvarende tretthet, slapphet, noe hodepine og økt svettetendens. Abscessen har gått fint tilbake, det har ikke vært palpert glandler i axiller eller på hals. Pasienten har heller ikke vært allment påvirket.

En spør seg nå om pasientens plager kan skyldes vaksinen eller bruken av isoniazid, eller om det er andre ting som kan forklare hennes plager. Kan RELIS hjelpe?

SVAR: Vaksinen mot tuberkulose som brukes i Norge er en suspensjon av Bacille Calmette-Guérin (BCG), som er en levende, svekket og genetisk endret stamme av Mycobacterium bovis (tuberkulosebakterier fra kveg) (1).

Vedvarende tretthet, slapphet, hodepine og økt svettetendens angis ikke som kjente bivirkninger i vaksinens preparatomtale eller andre kilder som omtaler bivirkninger av BCG-vaksine. Ved søk på BCG-vaksine og slapphet (asteni), hodepine eller økt svettetendens i medisinske databaser, får vi ingen treff. Vi har også kontaktet vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet som blant annet håndterer meldinger om mistenkte bivirkninger av vaksiner i Norge. De kjenner ikke til at bivirkninger som beskrevet i det aktuelle tilfellet tidligere har vært rapportert ved bruk av BCG-vaksine (2).

Vedvarende tretthet, slapphet, hodepine og økt svettetendens ser heller ikke ut til å være kjente bivirkninger av isoniazid. Det synes heller ikke å være publisert kasuistikker som beskriver komplikasjoner som i det aktuelle tilfellet, etter isoniazidbehandling av abscess etter BCG-vaksine.

Asteni, hodepine og økt svettetendens er innmeldt som mistenkte bivirkninger av både BCG-vaksine og isoniazid i WHOs bivirkningsdatabase. Meldingene i bivirkningsdatabasen er basert på spontanrapportering, ikke systematisk innsamling, og kan derfor ikke brukes til å tallfeste en mulig bivirkning eller å bekrefte en årsakssammenheng (3).

Det er i forbindelse med BCG-vaksinasjon også oppfordret til at subkutane abscesser på stikksted med varighet over 3 måneder, meldes som bivirkning (1). Dersom videre utredning av pasienten ikke fremkommer med noe som kan forklare pasientens nåværende plager, oppfordrer vi til at det sendes inn bivirkningsmeldinger på BCG-vaksine og isoniazid.

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka. Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell (Sist endret: 18. februar 2010). www.fhi.no.
  2. 2. Lege. Avdeling for vaksine, Folkehelseinstituttet, pers.medd. 24. september 2010.
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 23. september 2010.