Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6887, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.06.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vorikonazol og muskelbivirkninger

Dato for henvendelse: 17.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6887, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne er fire måneder inne i en kur med vorikonazol (Vfend), og skal etter planen bruke dette i tilsammen seks måneder. Hun har god effekt av dette. Hun har imidlertid nå opplevd proksimal muskelsvakhet, bl.a ved at hun har problemer med å løfte beina for å komme inn på bussen. Legen hennes har funnet ut at dette er en kjent, men sjelden bivirkning av medikamentet, og lurer på om dette er en reversibel bivirkning. Det er ønskelig at pasienten fullfører behandlingen, altså to måneder til.

SVAR: Vorikonazol hører til triazol-familien, og er relativt nytt på markedet. Andre triazoler har vist seg å kunne gi myopati, særlig dersom de kombineres med et statin, men det har foreløpig vært få rapporter om denne bivirkningen ved bruk av vorikonazol (1).

Det er funnet en publisert kasusrapport der en 34 år gammel kvinne utviklet alvorlig muskelsvakhet med markert økning i muskelenzymer etter bruk av vorikonazol mot aspergillose. Etter seponering av medikamentet gikk symptomene tilbake og CK ble normalisert (2).

Det er også funnet enkelte tilfeller der pasienter har utviklet nevropati som bivirkning av vorikonazol, og dette har bl.a. artet seg som muskelsvakhet, parestesier og myalgi. I samtlige tilfeller har nevropatien vært reversibel (3).

Utover disse enkelttilfellene er det ikke funnet ytterligere dokumentasjon på muskelsvakhet som bivirkning av vorikonazol.

En oversiktsartikkel som omhandler myopatier som bivirkning av legemidler generelt angir at mange legemiddelinduserte myopatier er reversible i starten av forløpet, og at det derfor er viktig å være oppmerksom på denne bivirkningen for å vurdere seponering for dermed å forhindre irreversibel muskelskade (1).

Konklusjon
Det fins enkelte rapporter om både myopati og nevropati med motorisk svikt som bivirkninger av vorikonazol. I alle rapporterte tilfeller har tilstanden vært reversibel, og symptomene har gått tilbake etter seponering av medikamentet. En oversiktsartikkel antyder at medikamentinduserte myopatier ofte er reversible i starten av forløpet.

Referanser
  1. 1. Valiyil R, Christopher-Stine L. Drug-related Myopathies of Which the Clinician Should Be Aware. Curr Rheumatol Rep. 2010 June; 12(3): 213–220.
  2. 2. Shanmugam VK, Matsumoto C et al. Voriconazole-associated myositis. J Clin Rheumatol 2009;15(7):350-3.
  3. 3. Klasco RK, editor. Voriconazole (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (16.juni 2011).