Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 7190, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.12.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valproinsyre og ødem

Dato for henvendelse: 21.12.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 7190, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har en pasient som har ødem i fingre/hender og ønsker informasjon om ødem ved bruk av valproinsyre (Orfiril).

SVAR: I preparatomtalen er ødem beskrevet som en sjelden bivirkning av valproinsyre (Orfiril) (1). En annen kilde skriver at perifert ødem var rapportert i 8% av pasienter som fikk høydose valproinsyre (n=131) kontra 3% av pasienter som fikk lavdose valproinsyre (n=134). I mange tilfeller var det imidlertid ikke mulig å trekke en årsakssammenheng mellom valproinsyre og ødem grunnet samtidig nedtrapping av et annet antiepileptika under oppstart med valproinsyre (2).

En kilde i litteraturen beskriver to tilfeller der en mistenker at valproinsyre har ført til utvikling av perifert pedal ødem. I begge tilfellene fikk pasienten samtidig behandling med risperidon. Ødemet oppstod imidlertid kort tid etter oppstart av valproinsyre og forsvant igjen like etter seponering. Begge tilfellene beskriver positiv reeksponering hvilket styrker en mulig årsakssammenheng. Andre årsaker til hvorfor ødem skulle oppstå, som blant annet nedsatt lever, nyre eller hjerte, -funksjon, hypoalbuminemi samt elektrolyttforstyrrelser ble utelukket hos begge pasientene (3).

Forfatterne av artikkelen skriver at økt nivå av GABA forårsaket av valproinsyre kan være en mulig årsak til perifert ødem. Høye nivåer av GABA kan påvirke bevegelse av væskeflyt og/eller perifer karmotstand hvilket kan gi ødem (3).


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Orfiril. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. november 2010).
  2. 2. Klasco RK, editor. Valproic acid (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (søk 7. desember 2011).
  3. 3. Lin ST et al. Valproate-related peripheral oedema: a manageable but probably neglected condition. Int J Neuropsychopharmacol 2009;12(7):991-3.