Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7534, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.09.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetazolamid og synsforstyrrelse og tinnitus

Dato for henvendelse: 14.09.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7534, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med noen år gammel skade på høyre øyet (blind med lysfølsomhet) bruker i perioder acetazolamid (Diamox) pga høyt intraokulært trykk. Forutenom kjente bivirkininger som prikking under huden og trøtthet opplever han synsforstyrrelser (mørke felt rundt lyse objekt ved f.eks tv-titting, det er ikke snakk om dobbeltsyn) og tinnitus. Disse bivirkningene oppstår først og fremst ved 3-4 tabletter 250 mg acetazolamid daglig, og er mindre fremtredende ved lavere doseringer. Bivirkningene forsvinner helt ved seponering av tablettene. Såvidt spørsmålsstiller kjenner til finnes det ingen andre alternativ til acetazolamid. Finnes det andre preparat som kan senke intraokulært trykk når en bruker maksimal regime av lokalbehandling? Pasienten bruker i tillegg maksdose av tafluprost (Taflotan), brimonidin (Alphagan) og timolol/dorzolamid (Cosopt) øyedråper. Ingen av de nevnte bivirkningene oppleves når han kun bruker disse legemidlene. Kan acetazolamid forårsake synsforstyrrelser og/eller tinnitus?
Henvendelse fra en farmasøyt.

SVAR: Pasienten beskriver bivirkningene som doseavhengige av behandlingen med acetazolamid, med reversering av symptomer ved seponering og at symptomene kommer tilbake ved ny eksponering for acetazolamid. Dette taler for at alle pasientens symptomer skyldes bruken av acetazolamid. Det er imidlertid vanskelig å si om det er acetazolamid i seg eller kombinasjon med pasientens øvrige legemidler, som gir bivirkningene.

Tinnitus er omtalt som en mindre vanlig bivirkning av acetazolamid i preparatomtalen (1). Det er ikke funnet ytterligere omtaler eller mekanisme beskrevet for denne bivirkningen.

Synsforstyrrelser relatert til acetazolamider er svært lite beskrevet i litteraturen. Reversibel nærsynthet er imidlertid en sjelden men kjent bivirkning (1). I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase finnes noen tiltalls meldinger der ulike synsforstyrrelsen er blitt assoisert med bruk av acetazolamid. Disse sier imidlertid ikke noen om en sikker årsakssammenheng eller om andre samtidig brukte legemidler eller sykdomstilstander kan forklare eller ha medvirket til synsforstyrrelsene (2).

Paienten bruker en uvanlig kombinasjon og maksimal dosering av trykkreduserende behandling. Cosopt inneholder både en betablokker og dorzolamid som er en karboanhydrasehemmer til lokalbehandling. Additive effekter ved samtidig bruk av både lokal og systemisk karboanhydrasehemmer er mulig.

Vi er ikke kjent med at annen systemisk behandling av forhøyet intraokulært trykk er registrert i Norge. I USA og enkelte andre land finnes to andre karboanhydrasehemmere, diklofenamid og metazolamid til peroral bruk (3). I tillegg finnes ulike virkestoff innenfor terapigruppene pasienten allerede bruker, til lokalbehandling av øye. Om en annen systemisk karboanhydrasehemmer eller en annen kombinasjon av lokalbehandling vil kunne utgjøre en forskjell for denne pasienten er naturlig å diskutere med pasienten øyelege.

Pasientens reaksjoner oppfordres meldt som bivirkninger av acetazolamid på bakgrunn av henholdsvis manglende og mangelfull informasjon om den aktuelle synsforstyrrelsen og tinnitus.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diamox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. januar 2010).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 10. september 2012.
  3. 3. McEvoy GK, editor. Carbonic Anhydrase Inhibitors General Statement (EENT). The AHFS Drug Information 2010. http://www.medicinescomplete.com/ (14. september 2012).