Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7571, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.10.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjoner med polystyrensulfonat

Dato for henvendelse: 22.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7571, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmål fra farmasøyt i sykehus. En pasient bruker kalsiumkarbonat/kolekalsiferol (Calcigran Forte) 1000mg/800IE 1 tablett morgen, natriumbikarbonat (Natron) 500mg 2 tabletter morgen og kveld og kalsiumpolystyrensulfonat (Resonium-Calcium) peroralt 15 gram morgen og kveld. Hvilke klinisk relevante interaksjoner er aktuelle? Vil dette endre seg dersom man gir kalsiumpolystyrensulfonat rektalt?

SVAR: Farmakodynamikk
De ønskede effekter av pasientens tre nevnte legemidler er tilførsel av kalsium og vitamin D (kalsiumkarbonat/kolekalsiferol) (1a), økt utskillelse av kalium ved hjelp av ionebytte i tykktarm (kalsiumpolystyrensulfonat) (1b) og basetilskudd (natriumbikarbonat). Disse effektene kan avledes fra preparatenes virkningsmekanismer, og regelmessig monitorering (biokjemisk og klinisk) er nødvendig for å sikre korrekt dosering. For høy dose over tid kan medføre hyperkalsemi, hypokalemi og alkalose.

Interaksjoner
De fleste interaksjonsdatabaser angir ingen interaksjoner mellom pasientens legemidler. I preparatomtalen til kalsiumpolystyrensulfonat (1b) og i LexiComp Interact (2) anbefales imidlertid forsiktighet ved kombinasjon med kationdonerende legemidler, spesielt antacida som magnesiumhydroksid, aluminiumhydroksid og natriumbikarbonat. Det er to ulike problemer som nevnes:

1) Redusert kaliumbindende effekt av kalsiumpolystyrensulfonat grunnet konkurranse med andre kationer, og dermed fare for redusert terapeutisk effekt mot hyperkalemi (1b, 2)

2) Alkalose er rapportert i en rekke kasus hos nyresviktpasienter behandlet med kationbindende resiner og antacida. Reell forekomst er ukjent og mekanismen er ikke fullstendig kartlagt (2). Den nyeste publikasjonen vi finner om dette fenomenet i internasjonal litteratur er fra 1983 (3). Hovedteorien som presenteres er at hydroksid- og karbonat-anioner reopptas fra tynntarmen når antacida-kationet bindes opp med polystyrensulfonat. Hos pasienter med nyresvikt hvor kroppens evne til å opprettholde en normal syre-base-balanse er svekket, kan en slik økt eksponering for base medføre en systemisk alkalose

De foreslåtte mekanismene bak interaksjon 1 og 2 krever samtidig tilstedeværelse av kation/antacida og polystyrensulfonat i tarmen, og kan forebygges enten ved å innta kationdonorer og/eller antacida innen 2 timer før polystyrensulfonat, eller å gi polystyrensulfat rektalt (2, 3). Det er ikke kjent om andre individuelle forhold har spilt inn i de rapporterte kasus med alkalose, og det er dermed usikkert om rådene om å endre administrasjonsrutinene kan generaliseres til hele pasientpopulasjonen.

Konklusjon
Regelmessig monitorering av syre-base-status og elektrolytter er nødvendig for å optimalisere dosering av alle pasientens tre oppgitte legemidler. Potensielt alvorlige klinisk relevante interaksjoner rapportert hos enkeltpasienter understreker behovet for en slik monitorering. Inntak av foreskrevne kationdonorer og antacida innen 2 timer før kalsiumpolystyrensulfonat kan, basert på de foreslåtte mekanismer, forventes å utelukke at de nevnte interaksjonene oppstår.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Calcigran Forte (Sist endret: 18. mai 2011), b) Resonium-Calcium (Sist endret: 20. mai 2009). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.
  2. 2. Lexi-interact in Lexicomp. "Calcium Polystyrene Sulfonate / Antacids". Via http://www.helsebiblioteket.no/ (11. oktober 2012).
  3. 3. Madias NE, Levey AS. Metabolic alkalosis due to absorption of "nonabsorbable" antacids. Am J Med 1983; 74(1): 155-8.