Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 757, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.08.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Erytromycin og effekt på bilirubin

Dato for henvendelse: 11.08.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 757, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Erytromycin og effekt på bilirubin. Kontraindisert ved Gilbert`s syndrom? Henvendelse fra en privatpraktiserende indremedisiner.

SVAR: Erytromycin kan gi leverbivirkninger hovedsakelig i form av to typer reaksjoner (1). En benign økning i transaminaser som også kan sees eller være fraværende ved gjentatt eksponering (1,2). En mer sjelden og alvorlig bivirkning er intrahepatisk kolestase. Dette syndromet synes å kunne oppstå med alle former for salter eller baser av erytromycin. Det kliniske bildet kan ligne en kolecystitt. Syndromet begynner gjerne med abdominale smerter, kvalme, oppkast, feber, kløe og ikterus. Serum bilirubin, alkaliske fosfataser og transaminaser er forhøyede. Histologi viser intrahepatisk kolestase og periportal infiltrasjon av lymfocytter, nøytrofile og eosinofile leukocytter. Tilstanden har derfor blitt oppfattet som en hypersensitivitetsreaksjon, men begrepet hepatotoksisitet er også blitt brukt. Tilstanden debuterer gjerne 10-20 dager etter start av behandlingen. Ved ny eksposisjon kan den debutere tidligere (1,3). Flere kilder (3,4) nevner dette som en sjelden bivirkning (< 1/1000). Ved seponering av medikamentet reverseres tilstanden relativt raskt (3).

Erytromycin metaboliseres hovedsakelig til inaktive metabolitter. Ved alvorlig leversykdom anbefales dosereduksjon (5). Vi har ikke funnet holdepunkter for at det er nødvendig å seponere erytromycin i fravær av alvorlig leversykdom som ved Gilbert`s syndrom.

Referanser
  1. 1. Dukes MNG, editor. Meyler`s Side Effect of Drugs 1992; 12th ed.: 657.
  2. 2. Drugline database (Sverige) 1991; sp.nr. 07722.
  3. 3. Drugline database (Sverige) 1992; sp.nr. 09381.
  4. 4. FASS. Läkemedel i Sverige 1998: 452.
  5. 5. Schrier RW, Gambertoglio JG, eds. Handbook of Drug Therapy in Liver and Kidney Disease 1991; 1rst ed.: 26.