Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7604, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.11.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Redusert mannlig fertilitet ved bruk av klomipramin

Dato for henvendelse: 08.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7604, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege spør om klomipramin (Anafranil) kan senke mannlig fertilitet.

SVAR: RELIS har tidligere svart på spørsmål som gjelder mannlig fertilitet ved behandling med psykofarmaka. I disse sakene nevnes en del prinsipper som kan være av nytte ved ønske om en større fordypning i temaet (1-3).

Klomipramin tilhører gruppen trisykliske antidepressiva, som på gruppenivå er assosiert med økt risiko for legemiddelindusert hyperprolaktinemi og sekundært til dette potens- og fertilitetsfortyrrelser hos kvinner og menn (4). I preparatomtalen av Anafranil nevnes følgende endokrine bivirkninger: Libido- og potensforstyrrelser (svært vanlig), galaktoré (vanlig) og forstørrelse av brystene (vanlig). Reduksjon av fertilitet hos menn er ikke spesifikt nevnt, annet enn at "det foreligger ikke humane data" (5).

I en studie fra 1994 ble sædkvalitet hos menn som brukte klomipramin sammenlignet med menn som ikke brukte klomipramin. Nivåer av hormoner i hypotalamus-hypofyse-gonade-aksen var i normalområdet i begge gruppene, men det var en betydelig høyere andel av patologiske spermiogram (ejakulatets volum, spermienes motilitet og morfologi) hos gruppen som brukte klomipramin. Allikevel var minst 2/3 av mennene i klomipramin-gruppen fertile (hadde egne barn). Den kliniske relevansen av redusert spermiekvalitet var derfor ikke bekrefet (6).

Av relevante spontanrapporterte bivirkninger av klomipramin finner vi i den norske bivirkningsdatabasen (7) to rapporter (begge fra 1989) om ejakulasjonsforstyrrelser og i WHOs bivirkningsdatabase (8) tre rapporter (to fra 1993, én fra 2002) om mannlig infertilitet. Metodisk sett kan imidlertid data fra bivirkningsdatabaser verken benyttes til å etablere sikre årsakssammenhenger eller gi en nærmere tallfesting av reell forekomst av en bivirkning.

Konklusjon
Kasusrapporter og teoretiske betraktninger antyder at bruk av klomipramin og andre antidepressiva kan påvirke mannlig fertilitet negativt, men reell forekomst er ukjent.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm nr 5558, RELIS Vest (www.relis.no/database).
  2. 2. RELIS database 2011; spm nr 6704, RELIS Vest (www.relis.no/database).
  3. 3. RELIS database 2012; spm nr 1980, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database).
  4. 4. Svartberg J, Carlsen SM et al. Hyperprolactinaemia and prolactinomas – diagnosis and treatment. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 494–8.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Anafranil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 13. juli 2011).
  6. 6. Maier U, Koinig G. Andrological findings in young patients under long-term antidepressive therapy with clomipramine. Psychopharmacology (Berl) 1994 ; 116(3): 357-9.
  7. 7. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 26. oktober 2012.
  8. 8. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 26. oktober 2012.