Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8054, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.07.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Forhøyet kreatinkinase og rosenrot

Dato for henvendelse: 03.07.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8054, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne i 50-årene med diagnosen uspesifisert bindevessykdom (lav aktivitet) har siden oktober 2012 og frem til mai 2013 hatt lett forhøyet kreatinkinase (CK), henholdsvis målt til 395 og 283 U/L. Kan det skyldes daglig inntak av rosenrot? Spørsmål fra lege.

SVAR: Vi har ved søk i aktuelle databaser ikke funnet at rosenrot er assosiert med forhøyet kreatinkinase (CK). Bivirknings- og interaksjonspotensialet for rosenrot er imidlertid ikke kjent og fravær av dokumentasjon er ikke nødvendigvis ensbetydende med at produktet er uten bivirkninger eller ikke kan interagere med legemidler.

RELIS refererer i en tidligere utredning til en liten studie (n=36) som indikerer reduserte nivåer av CK hos utrenede, friske personer behandlet med rosenrot. Kort oppsummert viste gruppen av pasienter behandlet med rosenrot signifikant lavere CK-nivå 5 dager etter sykkeltrening, sammenlignet med kontroll og placebogruppen. Den kliniske signifikansen er imidlertid ikke kjent, og tallmaterialet er for lite til å trekke sikre konklusjoner om effekter av rosenrot. Til det kreves det større studier (1).

Forhøyet CK er vanligvis et symptom på en nevromuskulær sykdom, men kan også forekomme ved tilstander som bindevevssykdommer, hypotyreose, elektrolyttforstyrrelser, alkoholisme, muskeltraumer, kraftig eller langvarig trening, kramper, infeksjoner, maligne tilstander mm. Forhøyet CK kan også være legemiddelindusert. Pasienter kan også ha idiopatisk forhøyet CK. Denne kan være asymptomatisk. Kreatinkinase finnes i signifikante konsentrasjoner i skjelettmuskel, myokard og hjernen. Dersom det oppstår en skade i et av disse områdene, øker CK. Pasienter med underliggende disposisjon, f.eks. en medfødt disposisjon for nevromuskulær sykdom, kan få denne trigget (2).

Veiledende referanserområde for CK hos kvinner over 20 år er 50-150 U/L. Den aktuelle pasienten har CK på henholdsvis 283 og 395 U/L noe som er 2-2,6 ganger over øvre referanseverdi. Dette klassifiseres som en lett forhøyet verdi. Kun høye verdier har klinisk betydning. Lett forhøyet verdi, 1,5-3 ganger øvre referansegrense, kan sees ved hypotyreose, ved myopatier i inaktivt stadium, ved progredierende spinal muskelatrofi og hos en del bærere av anlegget for Duchennes muskeldystrofi (3). RELIS er ikke kjent med om pasienten bruker andre legemidler og kan i så måte ikke vurdere om det kan være andre årsaker til forhøyet CK.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet at rosenrot tidligere har vært assosiert med CK-stigning, men i og med at bivirkningsprofilen til rosenrot ikke er kjent kan det heller ikke utelukkes. Underliggende bindevevssykdom kan i det aktuelle tilfelle heller ikke utelukkes å ha bidratt til forhøyet CK. Forhøyet CK kan ha en rekke årsaker, og både naturmidler og legemidler kan tenkes å kunne trigge en underliggende disposisjon for muskeltoksisitet eller kramper.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2007; spm.nr. 1984, RELIS Øst (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2009; spm.nr. 3651, RELIS Øst (www.relis.no)
  3. 3. Stakkestad JA, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok Klinisk Kjemi 2002; 2. utg.: 350-3.