Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8296, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.11.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Influensavaksine ved tidligere reaksjon på svineinfluensavaksine

Dato for henvendelse: 15.11.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8296, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient som fikk moderate bivirkninger etter svineinfluensavaksine (Pandemrix) i 2009. Bivirkningene bestod i synkope like etter administrering av (halv dose) vaksine (kan nok være vasovagal, det er jo vanskelig å si), deretter myoklonus (små ufrivillige muskelrykninger i ekstremitetsmuskulaturen), nokså uttalt kvalme og noe tretthet som vedvarte 2-3 dager før komplett tilfriskning til habitualtilstand. Pasienten var frisk for øvrig, både før og etter vaksinasjon og bruker ingen medisiner.

Bør vedkommende være forsiktig med å ta årets sesonginfluensavaksine for 2013? Pasienten er i risikogruppe som gravid i 2.trimester. Eller er Pandemrix så ulik sesonginfluensa-vaksinene at det ikke skulle være noen økt risiko? Og er det forskjell mellom de ulike vaksinene på markedet for årets sesonginfluensa?

SVAR: Vaksine mot sesonginfluensa
Vaksine mot sesonginfluensa består per i dag av tre influensavirustyper (to A-stammer og en B-stamme) og står i en særstilling blant vaksiner fordi den må tilpasses stadige endringer hos virus og derfor forandres fra år til år (1). Legemiddelverket har godkjent ni influensavaksiner for sesongen 2012/2013. De fleste av disse vaksinene består av virusdeler eller rensede viruskomponenter (splittvaksiner og overflateantigenvaksiner) fra inaktiverte (ikke-levende) virus. I tillegg er det også tilgjengelig en levende, svekket vaksine i form av nesespray (2). Denne er godkjent til behandling av barn og ungdom fra 2 til 18 år, men anbefales ikke til gravide (1). Se for øvrig oversikt på Legemiddelverkets hjemmeside (2).

Ingen av vaksinene mot sesonginfluensa er tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt tiomersal som konserveringsmiddel (2). RELIS har tidligere skrevet om forskjeller mellom influensavaksiner og har da funnet at det ikke skilles i effekt eller bivirkninger mellom de ulike formene for ikke-levende vaksiner mot sesonginfluensa (3).

Kontraindikasjoner for vaksinering mot sesonginfluensa inkluderer alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine, alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg (gjelder vaksine dyrket på egg), kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen og akutt infeksjon med feber over 38 °C (1). Personer som ved et tidligere tilfelle har hatt en alvorlig straksallergisk reaksjon, har høyere risiko enn andre for å reagere allergisk på noe annet, og bør vaksineres under god beredskap og med forlenget observasjonstid (4).

Vaksine mot svineinfluensa
Vaksiner mot pandemisk influensa bygger på andre prinsipper for å oppnå immunitet enn sesonginfluensavaksiner gjør (1). Svineinfluensavaksinen Pandemrix er som de fleste sesonginfluensavaksinene en splittvaksine med inaktivert antigen, men den er tilsatt både adjuvans og inneholder tiomersal. I kliniske studier med Pandemrix hos voksne er både utmattelse og skjelving blant de hyppigst rapporterte bivirkningene. Også gastrointestinale symptomer som kvalme, influensaliknende sykdom, utilpasshet og somnolens er rapportert (5). De vanligste bivirkningene av vaksinen anses å være kraftigere enn for tradisjonell influensavaksine (6).

For øvrig forekommer vasovagale reaksjoner relativt hyppig etter vaksinasjon generelt, i følge enkelt kilder hos opptil 30 %. Reaksjonene kan være langvarige og dramatiske og er ikke sjelden ledsaget av kramper (7).

Oppsummering
Til gravide anbefales det bruk av ikke-levende vaksiner mot sesonginfluensa. Legemiddelverket har godkjent åtte slike vaksiner for nåværende sesong og det skilles ikke i effekt eller bivirkninger mellom disse. Vaksinene mot sesong- og svineinfluensa er begge ikke-levende, men svineinfluensavaksinen inneholder adjuvans og tiomersal i tillegg.

Reaksjoner som beskrevet for den aktuelle pasienten synes ikke å være av en immunologisk karakter og danner dermed ikke grunnlag for en kontraindikasjon mot sesonginfluensavaksinen. Hvorvidt reaksjonene vil gjenta seg eller forverres ved en eventuell vaksinering er vanskelig å forutsi. Kvinnen er i risikogruppen der man i utgangspunktet anser risikoprofilen ved vaksinering å være positiv.

Det har ikke vært mulig å nå Folkehelsas vaksineavdeling for en vurdering av saken.

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka - influensavaksinasjon. www.fhi.no (Sist endret: 5. november 2013).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Vaksine mot sesonginfluensa. http://www.slv.no/Bruk_og_raad/Vaksiner/Sesonginfluensa/Sider/default.aspx (Sett: 15. november 2013).
  3. 3. RELIS database 2010; spm.nr. 4538, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  4. 4. Fokehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka –kunsten å vaksinere. www.fhi.no (Sist endret: 10. april 2013).
  5. 5. RELIS database 2009; spm.nr. 3706, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pandemrix. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 24. oktober 2012).
  7. 7. Nøkleby H. Vaksinasjon av pasienter med allergi Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3400?–?1.