Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8495, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.02.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

H1N1-vaksinasjon under graviditet og effekt på barnets vekst

Dato for henvendelse: 20.02.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8495, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en sykehuslege. Kan det være en årsakssammenheng mellom H1N1-vaksinasjon hos mor og kortvoksthet hos barn? Pandemrix vaksine ble gitt i 2009 da moren var gravid i uke 14 og barnet ble født i svangerskapsuke 38, vekt 2,2 kg og lite. Barnet har vært fulgt på en barneavdeling uten at man har funnet sikker årsak til barnets kortvoksthet. Foreldrene lurer på om Pandemrix vaksinen kan være årsak til kortvokstheten.

SVAR: Det er utført en rekke studier som har sett på effekter på svangerskap og barn etter vaksinering av gravide mot influensapandemien i 2009-2010. Studiedesign, type vaksiner og studert utfall har variert, men resultatene har i stor grad vist det samme. Verken misdannelser, fortidlig fødsel/lav fødselsvekt eller barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) er funnet assosiert med H1N1-vaksinering under graviditeten (1-3). Det er ikke funnet studier som har sett på eventuelle effekter på barnets vekst over tid etter fødsel.

I Sverige ble det i likhet med Norge kun vaksinert med Pandemrix og den største analysen av effekter av eksponering for pandemivaksinering under graviditet er utført her. Det ble inkludert 18 612 kvinner vaksinert med Pandemrix under graviditeten og til sammen ble det født 18 844 barn. Det ble ikke funnet noen økt risiko for at barn var født små i forhold til gestasjonsalder og vaksinering under graviditeten. Det ble i tillegg funnet en lavere forekomst av fortidlig fødsel og lav fødselsvekt blant barn med vaksinerte mødre (1).

I en fransk studie som inkluderte 1645 kvinner vaksinert med en pandemivaksine uten adjuvans ble det funnet en redusert risiko for SGA hos vaksinerte mødre. Risikoen for spontanabort, fortidlig fødsel og fødselsdefekter var ikke forskjellig mellom vaksinerte og uvaksinerte mødre. (2)

I en amerikansk studie fant man at pandemivaksinerte kvinner hadde en redusert risiko for fortidlig fødsel og at de fødte barn som var tyngre enn barnene til de uvaksinerte mødrene (3).

KONKLUSJON
Vaksinering med Pandemrix under svangerskapet er ikke assosiert med barn som er født små for gestasjonsalderen. Det er ikke funnet studier som har sett på barns lengdeutvikling etter fødsel.

Referanser
  1. 1. Källén B, Olausson PO. Vaccination against H1N1 influenza with Pandemrix(®) during pregnancy and delivery outcome: a Swedish register study. BJOG 2012; 119(13): 1583-90.
  2. 2. Beau AB, Hurault-Delarue C et al. Pandemic A/H1N1 influenza vaccination during pregnancy: A comparative study using the EFEMERIS database. Vaccine. 2014 Jan 28. pii: S0264-410X(14)00053-X. [Epub ahead of print]
  3. 3. Richards JL, Hansen C et al. Neonatal outcomes after antenatal influenza immunization during the 2009 H1N1 influenza pandemic: impact on preterm birth, birth weight, and small for gestational age birth. Clin Infect Dis. 2013 May;56(9):1216-22.