Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8532, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.03.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antipsykotika og påvirkning av TSH

Dato for henvendelse: 14.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8532, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne er operert for tyreoideakreft for 8 år siden. En har i forhold til en alvorlig angstlidelse kombinert med depressive symptomer, diskutert oppstart av kvetiapin (Seroquel), etter at flere andre medisiner ikke har hatt effekt eller har gitt bivirkninger. Pasienten har fått en forståelse av at hun må holde TSH (tyreoideastimulerende hormon) lav for ikke å påvirke sin somatiske sykdom negativt. Det står i preparatomtalen for Seroquel at det kan gi økning i TSH nivå - sammen med endring av fritt T4. Kan RELIS si noe om hvordan en tenker at sammenhengen er, evt hvor mange tilfeller som rapportert av dette. Har en sett det samme ved bruk av andre antipsykotika? Spørsmål fra lege i psykiatrien.

SVAR: Etter tyreoidektomi er det nødvendig med behandling med levotyroksin (T4) for å unngå hypotyreose og for å minimere risikoen for TSH-stimulert tumorvekst. Avhengig av pasientens kliniske status justeres levotyroksindosen slik at TSH er under 0,5 mU/l eller 0,1 mU/l (1,2). Spørsmålsstiller anbefales å diskutere pasientens kliniske situasjon i relasjon til oppfølging av kreftbehandlingen med endokrinolog, som sannsynligvis kan gi en vurdering av hvilke TSH-nivå som kan være akseptable for pasienten.

Noen legemidler er kjent for å påvirke TSH-sekresjon, blant annet vil infusjon av dopamin medføre en hurtig nedgang i TSH serumkonsentrasjon. Det er også vist at TSH serumkonsentrasjon øker etter behandling med dopaminantagonisten metoklopramid. Det antas derfor at dopamin har en fysiologisk rolle i hemming av TSH, men den kliniske relevansen av dette er ikke kjent. Det forventes at selvregulering via T3/T4-konsentrasjoner vil medføre ny likevekt (3).

Hovedmekanismen bak antipsykotikas påvirkning av serumkonsentrasjoner av TSH antas å være blokkering av dopaminreseptorer (4), og for å redusere risikoen for denne type bivirkning kan en velge et antipsykotikum med redusert dopaminerg aktivitet. De to antipsykotika som har svakest dopaminblokkerende effekt er kvetiapin og klozapin (5). Disse to legemidlene har dog vist seg å kunne påvirke tyreoideafunksjonen via andre mekanismer, som interaksjoner i leveren (4). Klozapin har i tillegg en bivirkningsprofil som medfører at behandler og pasient må vurdere nytte/risiko før oppstart (6a). For kvetiapins del er det usikkert om påvirkning av tyreoideafunksjonen er klinisk relevant, og om nivåene av TSH uansett vil normalisere seg ved stabil behandling. For pasienter uten predisponerende risikofaktorer for tyreoideaforstyrrelser forventes det ikke at kvetiapin vil medføre klinisk relevante endringer i TSH eller T3/T4 (4). I preparatomtalen til Seroquel defineres økning i TSH-nivå som stigning på 5 mU/l eller mer fra baseline når som helst etter baseline i alle studier. Med denne definisjonen er frekvensen av økt TSH-nivå beregnet til 1-10% av pasientene (6b). Denne definisjonen vil ikke ta hensyn til at det er realistisk med en midlertidig økning i TSH hos friske personer, før det oppnås en ny likevekt. Det er ikke funnet frekvens på økt TSH-nivå av kvetiapin til pasienter som har gjennomgått tyreoidektomi.

KONKLUSJON
Antipsykotikas effekt på tyreoideafunksjoner antas å være hovedsakelig via blokkering av dopaminreseptorer. Kvetiapin har i forhold til andre antipsykotika svak dopaminblokkerende effekt, men kan påvirke tyreoideafunksjoner via interaksjoner i leveren. For pasienter uten predisponerende risikofaktorer for tyreoideaforstyrrelser forventes det imidlertid ikke at kvetiapin vil medføre klinisk relevante endringer i TSH eller T3/T4.

For den aktuelle pasienten anbefales spørsmålsstiller å konsultere endokrinolog for å vurdere nåværende TSH-nivå og betydning av denne. En beslutning om oppstart av kvetiapin bør baseres på pasientens kliniske status og endokrinologens vurdering av hva som er akseptabelt TSH-nivå.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Tyreoideakreft. http://www.legehandboka.no/ (13. mars 2014).
  2. 2. Tuttle RM. Differentiated thyroid cancer: Overview of management. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 25. september 2013).
  3. 3. Ross DS. Thyroid hormone synthesis and physiology. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 30. juli 2012).
  4. 4. Bou Khalil R, Richa S. Thyroid adverse effects of psychotropic drugs: a review. Clin Neuropharmacol 2011; 34(6): 248-55.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L5.2 Antipsykotika. http://www.legemiddelhandboka.no/ (12. mars 2014).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Leponex (Sist oppdatert: 19. august 2013). b) Seroquel Depot (Sist oppdatert: 22. februar 2014). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok