Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9496, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.12.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Paternal bruk av finasterid før og under svangerskap

Dato for henvendelse: 19.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9496, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinne planlegger graviditet. Mannen hennes behandles med finasterid mot hårtap med god effekt over flere år. Spørsmålet er om finasterid må seponeres i forbindelse med graviditeten - og i så fall når. Seponering er forventet å medføre irreversibelt hårtap. Hun har lest teksten i preparatomtalen (SPC) men vil gjerne ha en vurdering av risikoen. Fra SPCen: «Små mengder av finasterid er gjenfunnet i sæden hos menn som har tatt finasterid. Det er ikke kjent om guttefoster kan bli negativt påvirket hvis moren blir eksponert for sæd fra en pasient som behandles med finasterid. Hvis pasientens seksualpartner er eller kan være gravid, anbefales det at pasienten minimerer partnerens eksponering for sæd.»

SVAR: Virkningsmekanismen til finasterid er å hemme omdannelsen av testestoron til dihydrotestosteron. Bakgrunnen for den refererte teksten i preparatomtalen og kontraindikasjonen for bruk hos kvinner som er eller kan bli gravide er basert på at (1,2):
- finasterid påvirker utvikling av guttefoster i dyrestudier
- finasterid kan gjenfinnes i sæd hos behandlede menn

Det er også rapportert at redusert libido, erektil dysfunksjon, ejakulasjonsproblemer og redusert sædkvalitet er mulige bivirkninger av finasteridbehandling (1,2). I klinisk praksis er det fremdeles usikkert om dette forekommer hos ellers friske menn, eller om dette bare vil være utslagsgivende for vellykket konsepsjon hos menn som allerede er i grenseområde for fertilitet (3,4). Dersom det skulle oppstå konsepsjonsproblemer er dette noe som kan utredes videre.

Den refererte teksten fra preparatomtalen er diskutert og vurdert av det anerkjente kanadiske teratologiinformasjonssenteret Motherisk i 2001 (3). Det er ikke funnet nyere publikasjoner som vurderer relevansen av de omtalte advarslene og risikofaktorene.

Den totale mengden finasterid kvinnen kan bli eksponert for via sæd er vurdert av Motherisk å være neglisjerbar. Data fra dyrestudier angående effekt på foster kan ikke direkte overføres til mennesker blant annet fordi det er brukt betraktelig høyere doser. Det var i 2001 ikke registrert fosterskader hos barn født av kvinner som har vært eksponert for finasterid (3). Et oppdatert litteratursøk har heller ikke funnet publikasjoner som omtaler dette per 2014.

OPPSUMMERING
Basert på tilgjengelig litteratur er det ikke grunnlag for å seponere paternal bruk av finasterid i forbindelse med svangerskap, ettersom kvinnen ikke vil bli eksponert for høye nok mengder finasterid til at det skal kunne utgjøre en risiko. Dersom det skulle oppstå konsepsjonsproblemer anbefales det å utrede om finasterid kan ha negativ effekt på mannlig fertilitet i det aktuelle tilfellet.

Referanser
  1. 1. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Medicines Complete. Finasteride. http://www.medicinescomplete.com/ (Sist oppdatert: 13. desember 2013).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Proscar. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 4. november 2013).
  3. 3. Pole M, Koren G. Finasteride. Does it affect spermatogenesis and pregnancy? Can Fam Physician 2001; 47: 2469-70.
  4. 4. Ricci G, Martinelli M et al. Finasteride and fertility: case report and review of the literature (abstract). J Drugs Dermatol 2012; 11(12): 1511-3.