Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9860, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.06.2015

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ustekinumab og acitretin ved hidradenitis suppurativa

Dato for henvendelse: 03.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9860, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege arbeider som overlege ved en hudavdeling. De har enkelte pasienter med alvorlig hidradenitis suppurativa som vi ønsker å forsøke kombinasjonsbehandling med Stelara (ustekinumab) og Neotigason (acitretin).

Overlegen kjenner ikke til at denne kombinasjonen skulle være kontraindisert, men det hadde vært ønskelig med rådgivning fra RELIS vedrørende denne kombinasjonsbehandlingen og evt også anti-TNF behandling kombinert med Neotigason.

SVAR: Generelt
Immunsuppressiv (antiinflammatorisk) behandling kan vurderes ved hidradenitis suppurativa (HS) før planlagt kirurgi og til utvalgte pasienter som har hissig inflammert, men lite arrdannende sykdom. Det er klinisk erfaring for at systemiske steroider kan dempe inflammasjon ved hidradenitis suppurativa. I kasuistikker og små observasjonsstudier er det rapportert effekt av både dapson, ciklosporin og TNF-a-hemmerne infliksimab og etanercept. Behandling med TNF-a-hemmere kan være forbundet med økt infeksjonstendens og kan teoretisk øke risikoen for maligne hudtumorer (plateepitelkarsinomer) i affiserte områder. Mange har ingen, eller kun kortvarig, effekt av behandlingen. Det trengs større studier som belyser effekt og (langtids)bivirkninger av TNF-a og andre immunsuppressiver ved hidradenitis suppurativa. Behandlingen må derfor foreløpig anses som eksperimentell (1).

Eksempler på kliniske studier
Acitretin (Neotigason) er beskrevet som effektiv i en liten studie (12 pasienter) med refraktær HS (2). Ustekinumab (Stelara) ble forsøkt hos 3 pasienter med moderat til alvorlig HS med god effekt hos en, bedring hos en annen og ingen endring hos en tredje pasient (3).
I tillegg til vitamin A-derivat (acitretin), antistoff mot interleukin (IL)-12/23, så har også tumornekrosefaktor alfa (TNF-a)-hemmer blitt forsøkt i en litt større placebo-kontrollert studie som inkluderte 154 pasienter (4).

Kilder med oppsummert erfaring
En oppsummeringsartikkel fra 2013 (5) finner generelt en lav kvalitet på studier med immunosuppressiva og retinoider, og viser at det foreligger få randomiserte, kontrollerte eksempler. De mest effektive legemidlene synes å være infliksimab, adalimumab og acitretin. Best dokumentasjon var det for etanerecept (56 % som responderte) (5). En annen kilde gir en mer klinisk praktisk oversikt basert på egen, personlig erfaring (6). Forfatteren (6) viser til f.eks. dårlig toleranse for acitretin, spesielt i doser over 25 mg daglig. I kilde (2) så var f.eks. halvparten av pasientene uvillige til å gjennomgå en sekundær kur ifølge (6). Cheilitis, og sentralnervøse bivirkninger ble rapportert. Med TNF-alfa hemmere/ustekinumab er immunologiske/infeksiøse bivirkninger rapportert (5). Tap av effekt over tid, som f.eks. med adalimumab er rapportert, men dette legemiddelet og infliksimab regnes som førstevalg før ustekinumab (7). UpToDate anbefaler enten infliksimab, adalimumab eller acitretin ved de mest alvorlige formene for hidradenitis suppurativa (8). Ustekinumab regnes foreløpig blant «emerging therapies» for denne indikasjonen (8).

Interaksjoner
Det er dessverre vanligere med beskrivelser av sekvensiell terapi enn kombinasjonsbehandling ved HS. Det er ikke beskrevet interaksjoner mellom Sterala, Neotigason og Remicade ifølge to kilder (9, 10). Interaksjonsverktøy er dog best på farmakokinetiske interaksjoner, mens komplekse farmakodynamiske interaksjoner kan i teorien være aktuelle for disse legemidlene. Det er publisert beskrivelser av kombinasjon av f.eks. ustekinumab og acitretin ved andre refraktære dermatologiske tilstander (11).

Referanser
 1. 1. Tolaas E, Knudsen CW et al. Hidradenitis suppurativa. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 992–6.
 2. 2. Boer J, Nazary M. Long-term results of acitretin therapy for hidradenitis suppurativa. Is acne inversa also a misnomer? Br J Dermatology 2011; 164: 170-5.
 3. 3. Gulliver WP, Jemec GBE et al. Experience with ustekinumab for the treatment of moderate to severe Hidradenitis suppurativa. JEADV 2012, 26, 911–914.
 4. 4. Kimball AB, Kerdel F et al. Adalimumab for the treatment of moderate to severe Hidradenitis suppurativa: a parallel randomized trial. Ann Intern Med. 2012 Dec 18;157(12):846-55.
 5. 5. Blok JL, van Hattem S et al. Systemic Therapy With Immunosuppressive Agents and Retinoids in Hidradenitis Suppurativa. The British Journal of Dermatology. 2013;168(2):243-252.
 6. 6. Scheinfeld N. Hidradenitis suppurativa: A practical review of possible medical treatments based on over 350 hidradenitis patients. Dermatology Online Journal 19 (4): 1. Se: http://escholarship.org/uc/item/5vw402nf. Besøkt 28.04.2015.
 7. 7. Monne´ CB, Guerra SH et al. Management of Hidradenitis Suppurativa with Biological Therapy: Report of Four Cases and Review of the LiteratureDermatology 2014;229:279–287.
 8. 8. Margesson LJ, Danby FW. Treatment of hidradenitis suppurativa (acne inversa). In UpToDate. Oppdatert 1. April 2015. http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-hidradenitis-suppurativa-acne-inversa. Besøkt 28.04.2015.
 9. 9. Interaksjonsdatabase for norske klinikere. http://www.interaksjoner.no/. Besøkt 28.04.2015.
 10. 10. Interaktionsdatabasen.dk. http://interaktionsdatabasen.dk/. Besøkt 28.04.2015.
 11. 11. Saunier J, Debarbieux S et al. Acrodermatitis Continua of Hallopeau Treated Successfully with Ustekinumab and Acitretin after Failure of Tumour Necrosis Factor Blockade and Anakinra. Dermatology 2015; 230: 97–100.