Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1752, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 02.11.2005

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dipyridamol, TIA og interaksjoner med andre legemidler?

Dato for henvendelse: 02.11.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1752, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Dame 90 år med parkinson og diabetes type 2 har tidligere hatt hjerneslag og gjennomgikk for to år siden et svært hjerteinfarkt uten sekvele og ingen angina etterpå. Hun får nå transitorisk iskemisk atakk (TIA) flere ganger i måneden. Pasienten blir behandlet med Madopar ® 12,5 /50 [levodopa/benserazid] fire ganger daglig, Metformin ® [metformin] 500 mg daglig, Kaleorid depot ® [kaliumklorid] 750 mg daglig, Furix ® [furosemid] 20 mg to ganger daglig og Albyl-E ® [acetylsalisylsyre (ASA)] 160 mg daglig. I tillegg for pasienten Möllers dobbel omega 3 + ADE kapsler daglig. Som eventuelle medisiner er forskrevet Imodium ® [loperamid] 2 mg ved behov inntil tre ganger daglig, Paracet ® [paracetamol] 500 mg ved behov inntil tre ganger daglig, Rhinocort nesespray ® [budesonid] 32 mikrogram ved behov en gang daglig og Actrapid ® [insulin] hvis blodsukkeret er over 15 doseres 4 IE en gang inntil blodsukkeret igjen er normalt. Det opplyses at pasienten har lett for hudblødninger. Legen spør derfor om Persantin ® [dipyridamol] muligens ville kunne redusere frekvensen av TIA eller om det kan få uheldige virkninger for pasienten.

SVAR: I Norsk legemiddelhåndbok står det at dipyridamol og ASA muligens har en additiv effekt som profylakse mot nye TIA og fullbyrdet slag, men at dokumentasjonen er sparsom (1). Anbefalinger om kombinasjon av ASA og dipyridamol er å finne i Norsk elektronisk legehåndbok (2) og hos Institut for Rationel Farmakoterapi i Danmark (3).

Det er gjort en stor og flere små studier hvor man har sett på dipyridamol og ASA i kombinasjon. I den store - European Stroke Prevention Study 2, ESPS-2 - ble det funnet at pasienter behandlet med ASA 50 mg og dipyridamol retard 200 mg to ganger daglig hadde en risiko for residiv av TIA på 9,5 % som svarer til en absolutt risikoreduksjon på 5,7 % i forhold til placebo. Tilsvarende absolutte risikoreduksjon for ASA 50 mg daglig som monoterapi var på 3,0 % og på 3,3% for dipyridamol retard 200 mg to ganger daglig. Det kan dog argumenteres for en svakhet i studien da ASA 50 mg ikke brukes som forebyggende behandling ved TIA, men 75 eller 160 mg er standard doser (3). Institut for Rationel Farmakoterapi anbefaler 75 mg ASA daglig i kombinasjon med dipyridamol retard 200 mg to ganger daglig (3).

Kontraindikasjoner og advarsler
I den fullstendige norske preparatomtalen (SPC) for dipyridamol står det at kombinasjonen av ASA og dipyridamol ikke påvirker blødningsfrekvensen, men at når man kombinerer dipyridamol med ASA eller antikoagulantia bør man observere disse for preparatenes forsiktighetsregler (4). For denne pasienten vil det være spesielt viktig å se etter økt blødningsrisiko (4, 5).

Interaksjonspotensialer
Dipyridamol hemmer blodplateaggregasjonen ved blant annet å hemme fosfodiesterase og gi økt cAMP i blodplatene. Den øker effekten av prostacyklin og reduserer produksjonen av tromboksan (1, 4). Det kan derfor forventes at dipyridamol interagerer med legemidler som også har en funksjon på blodplatefunksjonen. Omega-3-fettsyrer menes å ha blant annet antitrombotiske effekter, hvorved det øker prostacyklinsyntesen og reduserer produksjonen av tromboksan (10). Det vil derfor kunne forventes at Möllers dobbel omega 3 + ADE kapsler også interagerer med legemidler som har en effekt på blodplatefunksjonen.

Vurdering
Ut fra ovenstående vil det for denne pasienten i teorien forventes å kunne være interaksjon mellom dipyridamol, ASA og omega-3 fettsyrer. Viktigheten av interaksjoner i forhold til klinisk relevante effekter varierer imidlertid. En eventuell interaksjon mellom dipyridamol og ASA vil kunne gi en økt hemning av blodplatefunksjonen, men de fleste av databasene anser dette som lite relevant (6-9). Det er dog viktig at ta forholdsregler som eksempelvis dosejustering av legemidlet som påvirkes, plasmakonsentrasjonsmålinger og følge andre laboratorieverdier (6).

Tilsvarende vil en eventuell interaksjon mellom dipyridamol, ASA og omega-3 fettsyrer påvirke blodplatefunksjonen og gi økt risiko for blødning (10). RELIS har tidligere utredet et spørsmål om samtidig bruk av ASA og omega-3 fettsyrer som konkluderte med at det i teorien vil kunne forekomme en økt blødningsrisiko ved bruk av store doser omega-3-fettsyrer. Ved søk i litteraturen og relevante medisinske databaser ble det ikke funnet advarsler mot samtidig bruk av ASA og omega-3-fettsyrer (11).

Omega-3-fettsyrer har vist i noen tilfeller å øke blodsukkernivået hos pasienter med diabetes type 2. Det finnes dog ikke noen vitenskapelige rapporter om dette og doser på 2-18 gram omega-3-fettsyrer daglig ser ikke ut til å påvirke blodsukkeret (10, 12).

Konklusjon
Å gi dipyridamol i tillegg til denne pasientens medisinering for å redusere TIA, vil i teorien kunne gi økt hemming av blodplatefunksjonen. Pasienten har stått på ASA og omega-3-fettsyrer fra tidligere som kan gi samme effekt og det opplyses om at pasienten har lett for hudblødninger, hvilket i teorien kan skyldes kombinasjonen av ASA og omega-3-fettsyrer. Velges det derfor å legge dipyridamol til den eksisterende behandling anbefales det at man tar forholdsregler og eventuelt justerer på ASA dosen hvis endringer i pasientens blødningstendens.

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004; 178, 853
 2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (21. november 2005).
 3. 3. Institut for Rationel Farmakoterapi. Farmakologisk behandling af pasienter med apopleksi. Rationel Farmakoterapi 2004; 5.
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Persantin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 25. august 2003).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Albyl-E http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 04. mars 2005).
 6. 6. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (22. november 2005).
 7. 7. Sjöquist F. Interaktioner mellan läkemedel - systematisk översikt. I FASS 2003. http://drugdb.janusinfo.se/ddb/interactions/ (22. november 2005).
 8. 8. Lægemiddelstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (22. november 2005).
 9. 9. Dr. Koop (USA) http://www.drugs.com/interact. ASA, budesonid, dipyridamol, furosemid, insulin, kaliumklorid, loperamid, levodopa, metformin og paracetamol. (22. november 2005).
 10. 10. Natural Medicines Comprehensive Database. Cod Liver Oil. http://www.naturaldatabase.com/ (22. november 2005).
 11. 11. Pettersen S. Samtidig bruk av Albyl-E ® og omega-3-fettsyrer. Nor Farmaceut tidskr 2005; 113 (11):12.
 12. 12. Natural Medicines Comprehensive Database. Fish Oil. http://www.naturaldatabase.com/ (22. november 2005).