Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1839, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.01.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan Remeron® gi melkesekresjon?

Dato for henvendelse: 25.01.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1839, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient har over flere år vært deprimert med søvnvansker og har i cirka tre år stått fast på Remeron® [mirtazapin] 15-30 mg én gang daglig, samt periodisk Zopiclone® [zopiklon] 7,5 mg én gang daglig. Begge preparater gitt til kvelden. Hun har aldri vært gravid. De siste sju månedene har hun før og etter mens hatt sekresjon (gråhvit, altså mener jeg at det må dreie seg om laktasjon) fra begge bryster. De siste to månedene har hun vært utsatt for mye psykisk stress og har i samme periode hatt daglig melkesekresjon. Jeg har ikke funnet melkesekresjon som bivirkning i Felleskatalogen®, men Remeron® virker vel blant annet på dopaminreseptorer. Kan Remeron® gi melkesekresjon?

SVAR: Vi har etter søk i oppslagsverk og databaser ikke funnet beskrivelse av melkesekresjon, eller galaktoré, som en bivirkning av Remeron® [mirtazapin]. Det er publisert to franskspråklige artikler der titlene antyder at det dreier seg om kasusrapporter av gynekomasti-galaktorè ved bruk av mirtazapin (1, 2). I WHOs bivirkningsdatabase finnes det noen få rapporter på laktasjon i forbindelse med mirtazapinbehandling (3). Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er mangelfull i dette materialet. Tallene sier heller ingen ting om frekvensen av de meldte bivirkningene.*

Det er rapportert om at brystsmerter, vekst av brystene og for mye melk i brystene forekom hos mindre enn 1 av 1000 pasienter som ble behandlet med mirtazapin i amerikanske kontrollerte studier (4).

Mirtazapin er en presynaptisk a2-agonist som øker sentral noradrenerg og serotonerg neurotransmisjon. Den økte serotinerge neurotransmisjonen er mediert via 5-HT1 reseptorer, ettersom 5-HT2 og 5-HT3 reseptorene blokkeres av mirtazapin (5). Serotoninveier er involvert i reguleringen av prolaktinsekresjonen, og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer) som sertralin, paroksetin og fluvoksamin har vært assosiert med galaktoré (6). Legemidler som virker på hypotalamus enten ved å hemme effekten av dopamin eller øke effekten av serotonin kan indusere prolaktinsekresjon. Fluoksetin, et SSRI, kan føre til hyperprolaktinemi og sjelden galaktoré (7). På bakgrunn av dette er det teoretisk mulig at mirtazapin kan forårsake galaktoré.

I følge Norsk elektronisk legehåndbok kan fysiologiske forklaringer på sekresjon fra brystvortene være nevrogen stimulering som hemmer sekresjonen av prolaktinhemmerhormon i hypotalamus, selvmanipulering eller seksuell aktivitet, eller kronisk emosjonelt stress. Tilstanden kan også være medikamentutløst, eller skyldes lokal inflammasjon, brystkreft, prolaktinom og hyperprolaktinemi av annen årsak (hypofysesvulst, hypotyreose, kronisk nyresvikt, toraksskader med mer). Desto lengre varighet av symptomene uten utvikling av andre kliniske tegn, jo mindre sannsynlig er det at forklaringen er en underliggende sykdom (8). Dersom det er mistanke om at pasientens legemiddelbehandling er årsaken til galaktoré bør legemidlet seponeres.

Konklusjon
Det finnes enkeltrapporter på utvikling av galaktoré etter bruk av mirtazapin, og ut fra virkningsmekanismen til legemidlet er det teoretisk mulig at det kan forårsake en slik bivirkning. Galaktoré kan imidlertid skyldes en rekke andre tilstander, blant annet kan kronisk emosjonelt stress være en nevrogen årsak til galaktoré. Andre mulige årsaker til pasientens symptomer bør utredes nærmere. Dersom det er mistanke om at legemidlet er årsaken til pasientens symptomer anbefales seponering. Dersom pasientens symptomer forsvinner ved seponering er det sannsynlig at bruken av legemidlet har sammenheng med symptomene.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Lynch A, Madjlessi A. Gynecomastia-galactorrhea during treatment with mirtazapine [Abstract]. Presse Med 2004; 33 (7): 458.
  2. 2. Schmutz JL, Barbaud A et al. Mirtazapin and gynecomastia-galactorrhea [Abstract]. Ann Dermatol Venereol 2005; 132 (2): 195.
  3. 3. Klasco RK (Ed): Mirtazapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (26. januar 2006).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 26. januar 2006.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Mirtazapin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 26. januar 2006).
  6. 6. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 69.
  7. 7. Davies DM et al, editors. Textbook of adverse drug reactions 1998; 5th ed.: 394.
  8. 8. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (27. januar 2006).