Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2014, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.06.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sinktilskudd ved bindevevssykdommer/vaskulitt.

Dato for henvendelse: 12.06.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2014, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient med systemisk sklerose (de får ofte gastrointestinale lesjoner/symptomer og kan ha malabsorspsjon) som har lave sinkverdier. Kjenner RELIS til evidensbasert kunnskap vedrørende tilskudd av sink og dosering og eventuelt om det fins aktuelle preparater med angitt dosering som kan prøves?

Pasienter er opptatt av denne type behandling. Vitamin E var jo sunt en periode, men det viste seg vel at et økt tilskudd kunne være forbundet med økt mortalitet! Ved systemisk sklerose består den medikamentelle behandling av tre komponenter- en rettet mot vaskulær lesjon, en rettet mot inflammsjonen og en rettet mot fibrose. Det forskes mye på dette, men fortsatt gjenstår å finne behandling som virker på den grunnleggende sykdomsprosessen.

Finnes det dokumentasjon for sinktilskudd ved bindevevssykdommer/vaskulitter?

SVAR: Sink er blitt brukt mot en mengde forskjellige tilstander med mer eller mindre dokumentert effekt. Sink inngår som komponent i flere hundre enzymer. Mange av disse enzymene er viktige for omsetningen av proteiner, karbohydrat, fett, alkohol og nukleinsyrer. Sink har betydning for blant annet cellevekst, celledifferensiering, reproduksjon, nattsyn, immunforsvar, sårtilheling og smak. Sinkmangel er forbundet med veksthemming, nedsatt sårtilheling, nattblindhet med mer (1-4).

I oversiktsartikler (5, 6) nevnes en liten studie (N=24) fra 1976 over 12 uker som fant bedring hos pasienter med reumatoid artrtitt (RA) i gangtid, egenvurdering av sykdomsaktivitet, morgenstivhet og leddopphovning ved inntak av 220 mg sinksulfat tre ganger daglig (7). Resultatene har ikke latt seg reprodusere i senere studier, og forfatteren har senere, som andre, antydet at sink muligens bare har effekt hos pasienter med sinkmangel (Simkin PA. Zinc, again [Editorial]. J Rheumatol 1997; 24(4): 626-8. Ikke konsultert). En annen kilde angir at sink trolig ikke har noen effekt på RA (2). En brasiliansk studie fant ingen statistisk signifikante sammenhenger mellom serumsink og juvenil RA (8).

Vi har ikke funnet ytterligere dokumentasjon for at sink har positive effekter på bindevevssykdommer/vaskulitter, eller andre tilstander enn etablert sinkmangel og nedsatt sårtilheling. Sinkmangel forekommer sjelden hos friske individer som spiser en sammensatt kost i tråd med næringsmiddelanbefalingene. Sinkkilder er kjøtt, kornprodukter, belgvekster og skalldyr. Anbefalt sinkinntak for voksne er 7-12 mg/dag og maksimaldoser er angitt som 40-45 mg/dag for voksne og 25 mg/dag for barn. Langvarig høyt inntak av sink (og andre sporelementer) kan hemme absorpsjonen av andre sporelementer og jern og medfører akutt og kronisk forgiftning. Serumsink brukes som indikator på sinkstatus, men regnes ikke som noen god parameter for sinklageret (1, 4).

Konklusjon
Vi har ikke funnet dokumentasjon for at sink har positive effekter på bindevevssykdommer/vaskulitter, eller andre tilstander enn etablert sinkmangel og nedsatt sårtilheling. Sink er en viktig komponent i flere hundre enzymer, men det er med dagens kunnskap ikke grunn til å anbefale annet enn en sammensatt kost i tråd med næringsmiddelanbefalingene til pasienter som ikke har påvist sinkmangel. Anbefalt sinkinntak for voksne er 7-12 mg/dag.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; spm.nr. 2281, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Zinc. http://www.naturaldatabase.com/ 20. juni 2006.
  3. 3. Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD, Herbal Medicines. Pharmaceutical Press. Electronic version, 20. juni 2006.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (30. juni 2006).
  5. 5. Caldwell JR. Venoms, copper, and zinc in the treatment of arthritis. Rheum Dis Clin North Am 1999; 25(4): 919-28, viiiix.
  6. 6. Rosenstein ED, Caldwell JR. Trace elements in the treatment of rheumatic conditions. Rheum Dis Clin North Am 1999; 25(4): 929-35, viii.
  7. 7. Simkin PA. Oral zinc sulphate in rheumatoid arthritis. Lancet 1976; 308(7985): 539-42.
  8. 8. Silverio Amancio OM, Alves Chaud DM et al. Copper and zinc intake and serum levels in patients with juvenile rheumatoid arthritis. Eur J Clin Nutr 2003; 57(5): 706-12.