Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2331, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 23.04.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Krystallfiolett mot bleieutslett og candida på tungen

Dato for henvendelse: 23.04.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2331, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller har i mange år gitt råd om å pensle hud og slimhud med krystallfiolett når små barn har vært plaget med bleieutslett eller candida på tungen. Et lokalt apotek har frarådet bruk av krystallfiolett. Vet RELIS noe om dette?

SVAR: RELIS har nylig utredet bruk av krystallfiolett til behandling av bleieutslett (1). Det konkluderes med at det har effekt mot noen grampositive bakterier, spesielt Staphylococcus spp. og noen patogene sopper som Candida spp. Krystallfiolett har kommet i fokus på grunn av påvist gentoksisitet i dyreforsøk, og bruken ble blant annet i Storbritannia begrenset til utvortes bruk på uskadet hud. Tradisjonelt har det vært brukt konsentrasjoner mellom 0,25% og 2%. Bruk av 0,1% en gang daglig er antakelig tilstrekkelig og i tråd med norske, svenske og tyske anbefalinger. Konsentrasjoner opp til 0,5% to ganger daglig antas imidlertid ikke å ha uheldige effekter. Behandlingen bør trolig begrenses til 3-4 dager (1).

HMS-datablad for krystallfiolett oppgir at legemidlet kan forårsake hudirritasjon, slimhinneirritasjon og kontaktdermatitt (2). RELIS er ikke kjent med hvorfor det lokale apoteket fraråder bruk av krystallfiolett. Opplysninger om mulig gentoksisitet og hudirriterende egenskaper i konsentrasjoner over 0,5% kan være mulige årsaker til dette (1). For mer inngående informasjon om krystallfiolett anbefales det at spørsmålsstiller leser første referanse.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 1849, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. KPT Naturfag. HMS-datablad. Krystallfiolett. http://kptnaturfag.no/ (Sist endret: 26. november 2003).