Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2537, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 26.10.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Escitalopram og graviditet.

Dato for henvendelse: 26.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2537, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient er gravid og bruker escitalopram (Cipralex). Er det noen nye anbefalinger vedrørende bruk av escitalopram ved graviditet?

SVAR: RELIS har tidligere svart på spørsmål om escitalopram og graviditet. Konklusjonen var da at det er begrenset erfaring med bruk av escitalopram under graviditet, men data på citalopram tyder ikke på økt risiko for teratogen effekt. Bruk av SSRI etter 20. svangerskapsuke er assosiert med vedvarende pulmonal hypertensjon, men absolutt risiko er lav. Bruk av SSRI sent i graviditeten er også assosiert med neonatale seponeringssymptomer/toksiske effekter (1).

Etter nye litteratursøk har vi funnet to nyere oversiktsartikler som omhandler bruk av SSRI under graviditet (2, 3). Disse gir ikke grunnlag for å endre på ovenstående konklusjon.

To store retrospektive studier som omhandler bruk av SSRI og risiko for fødselsdefekter er nylig publisert (4, 5). I den ene (4) ble 9622 barn med alvorlige misdannelser sammenlignet med 4092 kontroller. Det var ingen signifikante assosiasjoner mellom mors bruk av SSRI tidlig i graviditet og medfødte hjertedefekter. Mors bruk av SSRI var imidlertid assosiert med anencefali (214 barn, 9 eksponerte, justert OR 2,4 [95% KI: 1,1-5,1]), kraniosynostose (432 barn, 24 eksponerte, justert OR 2,5 [95% KI: 1,5-4,0]) og omfalocele (181 barn, 11 eksponerte, justert OR 2,8 [95% KI: 1,3-5,7]). Det understrekes at den absolutte risikoen for disse misdannelsene var lav, og at observasjonene må bekreftes av andre studier. Den rapporterte frekvensen for bruk av SSRI fra én måned før til tre måneder etter konsepsjon var 2,4% i gruppen med mødre hvis barn hadde medfødte misdannelser og 2,1% i gruppen med kontroller. Det er ikke oppgitt hvor mange av mødrene som hadde brukt escitalopram i noen av gruppene.

I den andre retrospektive studien ble 9849 barn med misdannelser sammenlignet med 5860 barn uten misdannelser. Bruk av SSRI var her ikke assosiert med signifikant økt risiko for kraniosynostose, omfalocele eller hjertedefekter. Det ble gjort sammenligninger mellom gruppene med hensyn på bruk av de enkelte legemidlene. Bare åtte personer hadde brukt escitalopram og disse ble derfor ekskludert. Det ble ikke funnet signifikant økt risiko for noen typer misdannelser ved bruk av citalopram (5).

Konklusjon
Erfaring fra bruk av escitalopram under graviditet er fortsatt begrenset. Data fra to nyere større retrospektive studier antyder at bruk av SSRI under graviditeten kan føre til en liten økt risiko for misdannelser hos barnet, men disse dataene er beheftet med stor usikkerhet og data er til dels motstridende. Hvis en slik økt risiko finnes, er den absolutte risikoen for misdannelser likevel lav. Risiko for barnet må alltid veies mot fordeler ved behandling av en depresjon hos mor. Mot slutten av svangerskapet anbefales lavest mulige dose escitalopram for å unngå neonatale seponeringssymptomer.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2007; spm.nr. 1394, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Källen B. The safety of antidepressant drugs during pregnancy. Exp Opin Drug Saf 2007; 6 (4): 357-70.
  3. 3. Bellantuono C, Migliarese G et al. Serotonin reuptake inhibitors in pregnancy and the risk of major malformations: a systematic review. Hum Psychopharmacol 2007; 22: 121-8.
  4. 4. Alwan S, Reefhuis J et al. Use of selective serotonin-reuptake inhibitors in pregnancy and the risk of birth defects. New Engl J Med 2007; 356 (26): 2684-92.
  5. 5. Louik C, Lin AE et al. First-trimester use of selective serotonin-reuptake inhibitors and the risk of birth defects. New Engl J Med 2007; ,356 (26): 2675-83.