Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2679, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.02.2008

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Biologiske legemidler; fertilitet og teratogenisitet.

Dato for henvendelse: 20.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2679, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hva er anbefalingene for de biologiske legemidlene som infliksimab (Remicade), etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira) og rituksimab (Mabthera) når det gjelder fertilitet hos menn, eventuell seponering før konsepsjon og teratogene effekter?

SVAR: Fertilitet
RELIS utredet høsten 2007 spørsmål om biologiske legemidler og fertilitet hos menn. Det ble konkludert med at det per i dag ikke er tilstrekkelige data til sikkert å konkludere med om bruk av biologiske legemidler av typen TNF-alfa-hemmere og IL-hemmere kan redusere fertiliteten hos menn (1). Utredningen sendes spørsmålsstiller.

I en utredning fra svenske legemiddelinformasjonssentre om infliksimab og fertilitet angis det at menn som bruker legemidlet ikke bør seponere behandlingen før planlagt graviditet. Ved å seponere risikerer man forverring av grunnsykdommen og utvikling antistoffer mot infliksimab. Seponering bør først overveies dersom infertilitet er konstatert og utredning har vist unormal sædkvalitet (2).

Bruk hos far ved konsepsjon og under graviditet
RELIS har tidligere utredet spørsmål om paternal bruk av infliksimab og risiko for fosterskade før, ved og etter konsepsjon. Generelt er det liten sannsynlighet for endret risiko for fosterskade etter paternal bruk av legemidler. Det er ingen holdepunkter for fosterskadelige effekter ved paternal bruk av infliksimab ved konsepsjon. Det finnes ingen dokumentasjon på eventuell risiko for fosteret ved bruk av infliksimab hos mannen når kvinnen er gravid (3). Vi har søkt i medisinske databaser, men har ikke funnet ytterligere informasjon om bruk av de biologiske legemidlene hos menn ved konsepsjon eller når kvinnen er gravid, eller påvirkning av mannlig fertilitet.

Konklusjon
Det finnes lite dokumentasjon på effekt på mannlig fertilitet ved bruk av biologiske legemidler. Det er også dårlig dokumentert om mannens bruk av disse legemidlene ved konsepsjon eller når kvinnen er gravid kan øke risikoen for skadelige effekter hos barnet. Generelt er det liten sannsynlighet for endret risiko for fosterskade ved paternal bruk av legemidler.

Referanser