Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2870, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.09.2008

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tinnitus av lamotrigin, moklobemid eller mirtazapin.

Dato for henvendelse: 22.09.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2870, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient fikk plagsom høyfrekvenst tinnitus etter oppstart av behandling med lamotrigin 50 mg to ganger daglig, men ingen forverring etter økning til 100 mg to ganger daglig. Før han begynte med lamotrigin brukte han moklobemid (inntil 900 mg) og han har senere byttet til mirtazapin (60 mg). Er tinnitus registrert som bivirkning av noen av disse legemidlene?

SVAR: I et amerikansk oppslagsverk angis det at øresmerte eller tinnitus har opptrådt hos 0,1-1,0% av pasientene i kontrollerte og ikke-kontrollerte kliniske studier av lamotrigin (1). RELIS har ikke funnet tilsvarende informasjon for moklobemid eller mirtazapin. I Verdens helseorgansisasjons (WHO) bivirkningsdatabase er tinnitus og vertigo rapportert som bivirkninger av alle de tre legemidlene (2). Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er mangelfull i dette materialet. Tallene sier heller ingen ting om frekvensen av de meldte bivirkningene.*

Ved bredere søk i litteraturen kommer det frem at det er rapportert om tinnitus ved bruk av trisykliske antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og andre antidepressiva som venlafaksin og bupropion. Tinnitus er også rapportert ved bruk av antiepileptika som valproat, karbamazepin og fosfenytoin (3, 4). I de fleste tilfellene har symptomene vært reversible ved seponering (3).

Antidepressiva har også vært brukt for å behandle tinnitus hos pasienter både med og uten depressive symptomer. Foreløpig er det for lite dokumentasjon til å konkludere om antidepressiva kan forbedre symptomer ved tinnitus (5).

Konklusjon
Det er rapportert om tinnitus ved bruk av både lamotrigin, moklobemid og mirtazapin, men noen sikker årsakssammenheng synes ikke å være etablert for noen av disse legemidlene. Dersom det er medisinsk tilrådelig, kan man forsøksvis seponere ett av legemidlene for å se om pasientens symptomer forsvinner.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2008. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2008. Electronic version, (25. september 2008).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 25. september 2008.
  3. 3. Folmer RL, Griest SE et al. Tinnitus severity, loudness and depression. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 121: 48-51.
  4. 4. Fee CA, Mistry D et al. Otologic side effects of drugs. J Laryngol Otolog 2005; 119 (4): 267-71
  5. 5. Baldo P, Doree C et al. Antidepressants for patients with tinnitus (review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD003853.