Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3226, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.09.2009

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Er idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) kontraindikasjon for behandling med beksaroten?

Dato for henvendelse: 21.09.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3226, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient med idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) som har fått milten fjernet. Pasienten har stabile trombocyttall på 80-100 x 109/l (referanseområde: 145-390 x 109/l). Pasienten har cutant T-cellelymfom som til nå har vært behandlet med fotoferese og interferon alfa-2b (IntronA) i kombinasjon. Pasienten opplever nå progresjon av sykdom sett både i forhold til hud og blod, og man ønsker å skifte behandling til kombinasjon av fotoferese og beksaroten. Sistnevnte kan i sjeldne tilfeller gi trombopati/cytopeni. Er hans ITP en kontraindikasjon for behandling med beksaroten, eller kan dette forsøkes under tett monitorering? Vanligvis tas ukentlige blodprøver under opptrapping og månedlig blodprøver på stabil dose av beksaroten.

SVAR: I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for beksaroten er ingen forstyrrelser i blod- og lymfatiske organer oppført som kontraindikasjon. Under advarsler og forsiktighetsregler er angitt at det er rapportert om leukopeni forbundet med beksarotenbehandling i kliniske studier. Hoveddelen av tilfellene gikk tilbake etter en dosereduksjon eller seponering. Måling av leukocyttantall med differensialtelling bør foretas før oppstart, ukentlig i løpet av den første måneden og deretter hver måned (1). Leukopeni er angitt som en svært vanlig (>10%) bivirkning av beksaroten, og i en av studiene som lå til grunn for markedsføringstillatelsen (N=109) er forekomsten av leukopeni som bivirkning angitt til 20%.

Av øvrige bivirkninger knyttet til blod- og lymfatiske organer er purpura, koagulasjonsforstyrrelser, økt koaguleringstid, trombocytopeni og trombocytemi angitt som mindre vanlige (<1%).

Vi kan ikke se at pasientens ITP er en absolutt kontraindikasjon for behandling med beksaroten, men at vurderingen av om hvorvidt man skal behandle, som alltid, vil være avhengig av pasientens behov for behandling veid mot potensiell risiko for bivirkninger, og en vurdering av alvorlighet for den aktuelle pasienten om bivirkninger skulle oppstå. Om man velger å behandle bør pasienten monitoreres tett.

For ordens skyld kan nevnes at trombocytopeni også er angitt som en vanlig (<10%) bivirkning av interferon alfa-2b, og at også idiopatisk trompocytopenisk purpura er angitt som mulig bivirkning (frekvens ikke kjent) i den godkjente norske preparatomtalen (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Targretin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 11. april 2007).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) IntronA. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 6. mars 2009).