Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3304, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.12.2009

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nevroleptika, cerebral parese og tinnitus

Dato for henvendelse: 03.12.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3304, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne i 50-årene er født døv og har cerebral parese. hun er nå behandlet med kvetiapin (Seroquel) og har omkring samme tid utviklet tinnitus. Det mistenkes at dette er en bivirkning av legemidlet, men det kan ikke sikkert utelukkes at det er et psykotisk symptom. Finnes det noe litteratur om sammenheng mellom nevroleptika, cerebral parese og tinnitus?

SVAR: RELIS har ikke funnet artikler som beskriver en sammenheng mellom nevroleptika og tinnitus i pasienter med cerebral parese i de medisinske litteraturdatabasene Medline og EMbase. Tinnitus er ikke beskrevet som en kjent bivirkning av kvetiapin i godkjent norsk preparatomtale (SPC) (1), men det foreligger et fåtall rapporter i Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase* hvor tinnitus er mistenkt å kunne ha en sammenheng med kvetiapinbehandling. Dette gjelder også for andre nevroleptika. Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er imidlertid mangelfull i dette materialet. Antallet rapporter sier heller ingen ting om frekvensen av de meldte bivirkningene (2).

Ved egenrapportering angir 10-15% i befolkningen at de sjeneres av plagsom øresus, og 1% angir redusert livskvalitet. Tinnitus kan ha en rekke ulike årsaker, både legemidler og bakenforliggende sykdom, noe som gjør det komplisert å utrede og årsaksbetemme symptomet (3). Vi har ikke funnet noe grunnlag for at cerebral parese-pasienter er mer, eller mindre utsatt for tinnitus enn andre.

Konklusjon
Det er mulig at den aktuelle pasientens tinnitus har sammenheng med kvetiapinbehandlingen, men tinnitus er et relativt vanlig fenomen og andre årsaker kan heller ikke utelukkes. Vi har ikke funnet litteratur som indikerer en sammenheng mellom nevroleptika, cerebral parese og tinnitus.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 8. september 2008).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 4. desember 2009.
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 22. april 2009).